30-01-2018 - licytacja mieszkania Bielawa, ul. Wolności

data dodania: 2018-01-02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2018r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, w sali 202 odędzie się

                                                                             pierwsza licytacja


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 4,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu, położonej: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 118/8"A", dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044210/7. Lokal mieszkalny o powierzchni 33,64m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Położony na I piętrze budynku trzypiętrowego. Właściciel korzysta wyłącznie z komórki na zewnątrz. Mieszkanie jest w nie najlepszym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe są mocno zużyte. Mieszkanie ograniczone funkcjonalnie przechodnimi pomieszczeniami i ciemną, wąską kuchnią, do której wchodzi się bezpośrednio z korytarza. Lokal o niskim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową, ogrzewanie piecykiem stałopalnym zlokalizowanym w większym pokoju. Budynek,w którym mieści się lokal, to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym wybudowany w 1905 roku. Budynek jest posadowiony przy jednej z głównych ulic miasta, na działce nr 697/7, o pow. 1477m2, w obrębie Północ, która wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa jest położona na terenie Usług centrotwórczych. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.


Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł.

Rąkojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapą z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożyły dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl


Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
15.12.2017r. - Licytacja nieruchomości w Kiełczynie

data dodania: 2017-11-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 15-12-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr: 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 208, AM-1, niezabudowane, o łącznej powierzchni 13 318 m2, położone w woj. dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie Dzierżoniów, obrębie Kiełczyn, Kiełczyn nr 5, własność dłużniczki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00006139/7. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych - drogi powiatowej nr 3009 D, stanowiącej dz.ew. nr 85 oraz drogi gminnej, stanowiącej dz.ew. nr 194. Wzdłuż granicy działki ew. nr 173/5 biegną sieci infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Opis poszczególnych działek: Działka ew. nr 173/4, o powierzchni 1687m2, położona ok. 100m od drogi powiatowej i ok. 50m od pierwszych zabudowań wsi Kiełczyn. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez dz.ew. 173/5, drogę wewnętrzną, utwardzoną. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, następnie 100m drogą wewnętrzną, utwardzoną. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej średniej intensywności zabudowy. Działka ma korzystny kształt, prostokąt. Teren płaski, korzystny do zabudowy. Całą powierzchnię obszaru stanowi grunt orny klasy RIIIb (1687m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i pozostają niezabudowane.

Działka ew. nr 173/5, o powierzchni 905m2, graniczy z drogą powiatową. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową
o nawierzchni asfaltowej. Działka pełni funkcję drogi dojazdowej do dz. 173/4 i 173/6. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej średniej intensywności zabudowy. Działka ma kształt nieregularny, mocno wydłużony, teren płaski. Obszar działki składa się z gruntów Br-PsIII (444m2), PsIII (104m2) i RIIIb (357m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie w MPZP i są niezabudowane lub zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Działka ew. nr 173/6, o powierzchni 423m2, położona ok. 300m od drogi powiatowej i ok. 250m od pierwszych zabudowań wsi Kiełczyn. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez dz. ew. 173/5, drogę wewnętrzną, utwardzoną. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, następnie 300m drogą wewnętrzną, utwardzoną. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej średniej intensywności zabudowy. Działka ma korzystny kształt, prostokąt. Teren płaski, korzystny do zabudowy. Całą powierzchnię obszaru stanowi grunt orny klasy RIIIb (423m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i pozostają niezabudowane.

Działka ew. nr 173/7, o powierzchni 644m2, położona ok. 330m od drogi powiatowej i ok. 280m od pierwszych zabudowań wsi Kiełczyn. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez dz. ew. 173/5, drogę wewnętrzną, utwardzoną. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez dz. ew. 173/5 oraz 173/6. Działka stanowi drogę dojazdową do dz. 173/8 oraz 173/9. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, następnie 300m drogą wewnętrzną dz. ew. 173/5, utwardzoną oraz 30m dojazdu dz. 173/6. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową ekstensywną i rozproszoną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenach rolnych. Działka ma kształt nieregularny, mocno wydłużony, teren płaski. Obszar działki składa się z gruntów PsIII (533m2) i RIIIb (111m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i pozostają niezabudowane.

Działka ew. nr 173/8, o powierzchni 3125 m2, położona ok. 1 km od drogi powiatowej ok. 950 m od pierwszych zabudowań wsi Kiełczyn. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez dz. ew. 173/7, drogę wewnętrzną, utwardzoną, dla której dostęp do drogi publicznej zapewniają dz. ew. 173/6 oraz 173/5. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, następnie 1000m drogami wewnętrznymi, utwardzonymi. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową ekstensywną i rozproszoną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenach rolnych. Działka ma korzystny kształt, prostokąt. Teren jest płaski, korzystny do zabudowy. Obszar działki składa się z gruntów PsIII (2312 m2), PsIV (288 m2) i RIIIb (525 m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i pozostają niezabudowane.

Działka ew. nr 173/9, o powierzchni 3134m2, położona ok. 1,5km od drogi powiatowej. Działka ma bezpośredni dostęp do dz. ew. nr 194, stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni utwardzonej. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową, następnie zjazd w drogę gminną i ok. 300m drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową ekstensywną i rozproszoną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenach rolnych. Działka ma korzystny kształt, prostokąt. Teren jest płaski, korzystny do zabudowy. Obszar działki składa się
z gruntów PsIV (2560m2) i PsIII (574m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i pozostają niezabudowane.

Działka ew. nr 208, o powierzchni 3400m2, położona ok. 2km od drogi powiatowej. Działka ma bezpośredni dostęp do dz. ew. nr 194, stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni utwardzonej. Dojazd bardzo dobry, drogą powiatową, następnie zjazd w drogę gminną i ok. 300m drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej. W MPZP Gminy Dzierżoniów, działka przeznaczona jest pod tereny rolne bez prawa zabudowy, symbol R3. Nieruchomość ma korzystny kształt, prostokąt z mocno zaokrągloną granicą od strony zachodniej. Teren jest płaski- korzystny do prowadzenia działalności rolniczej. Obszar działki składa się z gruntów ŁIII (3200 m2) i Lz-ŁIII (200 m2). Sąsiednie działki mają te same przeznaczenie i są użytkowane rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 438 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 575,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 43 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy
w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) dalej UoKUR w przetargu mogą uczestniczyć licytanci spełniający warunki określone w art. 2a ust. 1 i 2. Nabywcą może być jedynie rolnik indywidualny z wyjątkami wskazanymi w ustawie UoKUR. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego spełniony jest wówczas, gdy osoba fizyczna pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzonej w nim działalności rolniczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty oraz w innych przypadkach niż  wymienione wyżej może nastąpić tylko za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek – art. 2a ust. 4 UoKUR. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – art. 7 ust. 1 UoKUR. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – art. 7 ust. 4 UoKUR. Dokumenty potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych określone zostały w § 6 i 7 Rozporządzenia ministra rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109). Licytant nieruchomości rolnej obowiązany jest przedłożyć powyższe dokumenty na dzień przed licytacją w kancelarii Komornika Sądowego. Nabycie nieruchomości rolnej, dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne – art. 9 UoKUR.

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
15.12.2017r - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2017-11-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 15-12-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,38% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 29076, położony: ul. Piastowska 18/305, obręb Fabryczna, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00030977/0, własność dłużniczki. Lokal o pow. użytkowej 55,36m2, położony na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia są w przeciętnym stanie, a niektóre elementy wykończeniowe nie przystają do dzisiejszych standardów (posadzki). Lokal o podstawowym standardzie jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; lokal ogrzewany przenośnymi piecykami elektrycznymi. Budynek, w którymi mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, obiekt poprzemysłowy (w częściach wspólnych okna stalowe jednoszybowe), położony w atrakcyjnej strefie miasta, na działce nr 97/1, o pow. 2504m2, która wg studium jest położona na terenie usług centrotwórczych i jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkalno-użytkowymi.

Suma oszacowania wynosi 73 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 020,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 336,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
12.12.2017r - Licytacja mieszkania w Bielawie

data dodania: 2017-11-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 12-12-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Osiedle Włókniarzy 18 A/29, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00045848/5, przysługującego dłużniczce. Lokal o pow. użytkowej 34,60 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. 17,80m2 z dostępem do loggii, pokoju o pow. 6,00m2, łazienki z WC o pow. 2,80m2 oraz przedpokoju. Położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1967 roku, posadowionym na działce gruntu nr 335, o pow. 9.476 m2, na obszarze dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa - nieczynna, sieć kablowa - internetowa, domofonowa, ogrzewanie lokalu centralne. Ogólny stan techniczny lokalu średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.

Suma oszacowania wynosi 70 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7070,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oględzin lokalu: 08-12-2017, godz. 10.00

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)