13.02.2015r. - Licytacja nieruchomości Rościszów

data dodania: 2015-01-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 13-02-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej - działki niezabudowanej, położonej: Rościszów, gmina Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, działka nr 238, stanowiąca na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00004098/3.

Działka o pow. 1404m2, kształt regularny - zbliżony do prostokąta, teren nie jest w pełni uzbrojony - brak kanalizacji, wodociągu i gazu. Wg. ewidencji gruntów składa się z użytków PsIV, PsV oraz znikomej wielkości LsV - obszar ten to skarpa z kilkunastoma drzewami. Ukształtowanie działki jest typowe dla obszarów podgórskich - teren o dużym nachyleniu - całkowita różnica poziomów dochodzi do 20m na długości działki, czyli ok. 45m. Działka jest nieogrodzona, zaniedbana i w części zakrzaczona. Przez działkę przy granicy od strony drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna, a przy granicy z drogą płynie strumyk. Dostęp do działki zapewniony z drogi asfaltowej, z którą graniczy nieruchomość.

Suma oszacowania wynosi 18 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 850,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
10.02.2015r - Licytacja nieruchomości Bielawa

data dodania: 2015-01-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 10-02-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

wieczystego użytkowania gruntu do dnia 05.12.2089 roku, działki nr 246/5, 246/6, 246/8 i 246/10 oraz prawa własności budynków, położonych: ul. S. Żeromskiego 7a, 58-260 Bielawa, obręb Południe, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00032989/1. Działka nr 246/6 o pow. 310m2, prawie całkowicie zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, niepodpiwniczonym, parterowym, wybudowanym w 1900 roku, w technologii murowanej, w dobrym stanie technicznym, o pow. zabudowy 268m2 i pow. użytkowej 230m2. Działka nr 246/5 o pow. 779m2, prawie całkowicie zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, niepodpiwniczonym, parterowym, wybudowanym w 1900 roku, w technologii murowanej, w średnim stanie technicznym, o pow. zabudowy 682m2 i pow. użytkowej 620m2. W budynku wydzielono trzy pomieszczenia produkcyjno-magazynowe oraz pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitariaty. Działka nr 246/10 o pow. 85m2, całkowicie zabudowana budynkiem usługowym z kotłownią – bez pozwolenia na budowę. Działka nr 246/8 o pow. 750m2, niezabudowana, w części utwardzona betonem, użytkowana jako plac manewrowy.

Całość terenu o pow. 1924m2, stanowi zwarty zespół budynków handlowo-usługowo-produkcyjnych wraz z zapleczem i placem manewrowym, ogrodzonych wspólnym płotem. Teren uzbrojony: woda, elektryczność, kanalizacja. Według stadium zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MP- tereny drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 650 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 65 050,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
27.01.2015r. - Licytacje nieruchomości w Pieszycach

data dodania: 2015-01-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 27-01-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 203, odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r., położonych: ul. Piskorzowska, 58-250 Pieszyce, obręb 02-Dolne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługujących " Premet " S.A., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenie zabudowy przemysłowo-usługowej (1-PU):

- godz. 13:00 - działki geod. nr 521/1 i 521/2 o łącznej powierzchni 8.754 m2. Działka nr 521/1 - płaska, zabudowana jest częścią fundamentu pod zbiorniki gazu (pozostała część na nieruchomości kw SW1D/00018079/5). Cały fundament składa się z płyty o wymiarach 6,50x8,40m z sześcioma słupami o wymiarach: 0,40x0,75x1,22m. Działka nie jest zagospodarowana. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych i w części z siatki. Działka nr 521/2 o ukształtowaniu tarasowym. Od strony działki nr 521/1 teren płaski, następnie teren opada w kierunku północnym i zachodnim. Pomiędzy skarpą i drogą teren płaski użytkowany jako pastwisko. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych. Wzdłuż wschodniego ogrodzenia przedmiotowych działek biegnie sieć energetyczna niskiego napięcia. Nie ma bezpośredniego dostępu do drogi dojazdowej - publicznej, dojazd do przedmiotowych działek możliwy drogami gruntowymi nieutwardzonymi od strony obrębu Piskorzów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00018078/8. Suma oszacowania wynosi 181 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 100,00zł.


- o godz. 13:10 - działki geod. nr 522/1 i 522/2 o łącznej powierzchni 6.261 m2. Działka nr 522/1 - płaska, zabudowana jest częścią fundamentu pod zbiorniki gazu (pozostała część na nieruchomości kw SW1D/00018078/8). Cały fundament składa się z płyty betonowej o wymiarach 6,50x8,40m ze znajdującymi się na niej sześcioma słupami o wymiarach: 0,40x0,75x1,22m. Działka nie jest zagospodarowana. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych. Działka nr 522/2 o ukształtowaniu płaskim z łagodnym spadkiem w kierunku północnym i w części w kierunku południowym. Od strony działki nr 523 w części zachodniej i południowej działka jest ogrodzona siatką na słupkach betonowych, a wzdłuż ogrodzenia rosną pojedyncze drzewa. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych. Od strony drogi dojazdowej wzdłuż rowu teren działki w części ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Działki przecinają sieci: poprzecznie - wodociągowe (wA600), wzdłuż wschodniego ogrodzenia - energetyczne wysokiego i niskiego napięcia; natomiast w drodze dojazdowej - ul. Piskorzowskiej biegną: odkryty rów kanalizacji deszczowej, napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna. Dojazd poprzez przepust nad rowem bezpośrednio z drogi publicznej - ul. Piskorzowskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00018079/5. Suma oszacowania wynosi 171 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 114 133,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 120,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 ( w tytule przelewu należy wpisać "wadium kw 18078 lub 18079")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
13.02.2015r. - Licytacja lokalu mieszkalnego Bielawa

data dodania: 2015-01-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 13-02-2015r. o godz. 09:30, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

druga licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: Osiedle XXV-lecia PRL 30/9, 58-260 Bielawa, obręb: 0003-Osiedle, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045863/6, Lokal położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego, o pięciu kondygnacjach, w całości podpiwniczonego, posadowionego na działce nr 1532/105, wybudowanego w 1985r.

Lokal mieszkalny o powierzchni 59,20m2, składający się z trzech pokoi w tym jeden z dostępem do balkonu (17,70; 10,70 i 12,20m2), kuchni (7,50m2), łazienki (3,20m2), WC (1,50m2) i przedpokoju (6,40m2).
Lokal w średnim stanie technicznym, wyposażony w pełni w instalacje: elektryczną -oświetleniową, wodociągową, kanalizację sanitarną, gazową, telefoniczną, internetową, domofonową, sygnalizacyjną, kablową TV; ogrzewanie centralne. W ramach udziału właściciel korzysta z komórki lokatorskiej w piwnicy o pow. ok. 2,70m2 - piwnica lokatorska przypisana do lokalu.

Suma oszacowania wynosi 137 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 700,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Piskorzów - ODWOŁANA

data dodania: 2014-12-08

 
Pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości - Bielawa

data dodania: 2014-12-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 16-12-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się :

  • o godz. 14:00 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-lecia PRL 38/19, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1, Suma oszacowania udziału wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.
  •  
  • o godz. 14:10 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-lecia PRL 38/19, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1, Suma oszacowania udziału wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.

Cała nieruchomość stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,75m2, składającego się z dwóch pokoi o pow. 10,77 i 16,30m2, kuchni (19,40m2), łazienki (4,28m2), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00027251/1. Lokal mieszkalny w dość dobrym stanie technicznym (w kuchni i łazience- oprócz wc, brak "białego montażu"), wyposażony w pełni w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Lokal położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, w dobrym stanie technicznym, położonym w atrakcyjnej strefie rynku lokalowego na działce, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Piwnica lokatorska przypisana do lokalu.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Oleszna

data dodania: 2014-11-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 09-12-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 368 o pow. 1500 m2, położoną: ul. Lipowa 10, 58-214 Oleszna, gm. Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, własność dłużnika, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00047199/4. Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Działka o regularnym kształcie, w części ogrodzona, teren nie w pełni uzbrojony - brak gazu przewodowego. Dostęp do posesji bezpośredni z ulicy Lipowej. Działka leży na terenie, który wg stadium (brak miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego) jest opisany jako strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej (oznaczona w studium jako M), a także na obszarze oznaczonym jako strefa "A"- ścisłej ochrony konserwatorskiej. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, parter z poddaszem użytkowym, powierzchnia użytkowa 74,40m2, powierzchnia zabudowy 68m2. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną (woda ze studni) i elektryczną oraz centralne ogrzewanie (piec węglowy). Budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny z wiatą trzyścienną. Powierzchnia budynku na parterze 73,02m2 razem z wiatą i 37,20m2 na piętrze, schody zewnętrze mocno zużyte.

Suma oszacowania wynosi 131 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13100,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
19-11-2014r - Licytacja lokalu mieszkalnego Piława Górna

data dodania: 2014-10-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 19-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 2,12% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 16679, położonego: Plac Piastów Śląskich 4c/3, 58-240 Piława Górna, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, należącego do dłużnika

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, cztero kondygnacyjnym, trzyklatkowym, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie półzwartej, osadowionym na działce gruntu nr 338/7 o pow. 671m2, w sąsiedztwie budynków wielomieszkaniowych. Lokal o pow. użytkowej 31,20 m2, położony na I piętrze budynku, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Wejście do lokalu z klatki schodowe na piętrze.
Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00029423/2.

Suma oszacowania wynosi 70 120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 590,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 012,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
12-11-2014r. -Licytacja nieruchomości Łagiewniki

data dodania: 2014-10-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że w dniu 12-11-2014r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 205, odbędzie się:

o godz. 12:00 pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 5,43% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętych KW 36936, położony 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 22/8, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00036965/5. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,69m2, położony na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym, wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną (ciepła woda z bojlera), elektryczna i gazu, ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni węglowej. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, posadowiony na działce nr 185/32, o pow. 3846m2. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł.

o godz. 12:10 pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 20.02.2097 roku wraz z garażem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej 58-210 Łagiewniki, nr działki 185/29, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00036966/2 Działka o powierzchni 30m2, zabudowana budynkiem garażu samochodowego w zabudowie szeregowej. Garaż o powierzchni użytkowej 20,60m2, wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z dachem z płyt korytkowych krytym papą, wyposażony w dwuskrzydłową, drewnianą bramę garażową. Dostęp do garażu poprzez wąski zjazd z drogi krajowej nr 8 i przejazd przez działkę nr 185/32 będącą w użytkowaniu wieczystym w udziałach właścicieli nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynkach posadowionych na tej działce. Suma oszacowania wynosi 14 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 490,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja - Pieszyce, ul. Piskorzowska

data dodania: 2014-10-06

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 04-11-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 203, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r., położonych: ul. Piskorzowska, 58-250 Pieszyce, obręb 02-Dolne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługujących " Premet " S.A., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenie zabudowy przemysłowo-usługowej (1-PU):

- godz. 9:30 - działki geod. nr 524/7, 524/10, 524/12, 524/13 o łącznej powierzchni 3.141 m2. Działka nr 524/7, częściowo utwardzona betonem lanym, zabudowana wolnostojącym budynkiem biurowym, zajmującym ok. 40% powierzchni działki, posadowiony w części północnej, wybudowany w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zbudowany w technologii mieszanej. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne, sanitarne o łącznej powierzchni użytkowej 243,45m2. Instalacje wewnętrzne: elektryczna światła i siły, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telefoniczna, c.o. i cw, grawitacyjnej. Na działce znajdują się również schody terenowe. Działki o numerach: 524/10 i 524/13 to drogi wewnętrzne o nawierzchni z betonu lanego, asfaltobetonu, trylinki umożliwiające dojazd do budynku administracyjnego i nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Nad działką nr 524/13 znajduje się fragment estakady prowadzącej rury technologiczne do nieruchomości sąsiedniej. Działka 524/12 - na działce znajduje się zbiornik betonowy otwarty o wym. wewnętrznych: 190 cm x 602 cm x 200 cm, grubość ścian zbiornika: 44 cm i 58 cm oraz studzienka o kształcie prostokątnym i wymiarach: 185 cm x 150 cm z zaworem odcinającym wodę zasilającą zbiornik. Dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne: sanitarne i deszczowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne - bez dostawy mediów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00018077/1.

Suma oszacowania wynosi 267 720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 790,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 772,00zł.


- godz. 9:40 - działki geod. nr 521/1 i 521/2 o łącznej powierzchni 8.754 m2. Działka nr 521/1 - płaska, zabudowana jest częścią fundamentu pod zbiorniki gazu (pozostała część na nieruchomości kw SW1D/00018079/5). Cały fundament składa się z płyty o wymiarach 6,50x8,40mz sześcioma słupami o wymiarach: 0,40x0,75x1,22m. Działka nie jest zagospodarowana. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych i w części z siatki. Działka nr 521/2 o ukształtowaniu tarasowym. Od strony działki nr 521/1 teren płaski, następnie teren opada w kierunku północnym i zachodnim. Pomiędzy skarpą i drogą teren płaski użytkowany jako pastwisko. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych. Wzdłuż wschodniego ogrodzenia przedmiotowych działek biegnie sieć energetyczna niskiego napięcia. Nie ma bezpośredniego dostępu do drogi dojazdowej- publicznej, dojazd do przedmiotowych działek możliwy drogami gruntowymi nieutwardzonymi od strony obrębu Piskorzów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00018078/8.

Suma oszacowania wynosi 181 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 100,00zł.


- godz.9:50 - działki geod. nr 522/1 i 522/2 o łącznej powierzchni 6.261 m2. Działka nr 522/1 - płaska, zabudowana jest częścią fundamentu pod zbiorniki gazu (pozostała część na nieruchomości kw SW1D/00018078/8). Cały fundament składa się z płyty betonowej o wymiarach 6,50x8,40m ze znajdującymi się na niej sześcioma słupami o wymiarach: 0,40x0,75x1,22m. Działka nie jest zagospodarowana. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych. Działka nr 522/2 o ukształtowaniu płaskim z łagodnym spadkiem w kierunku północnym i w części w kierunku południowym. Od strony działki nr 523 w części zachodniej i południowej działka jest ogrodzona siatką na słupkach betonowych, a wzdłuż ogrodzenia rosną pojedyncze drzewa. Od strony wschodniej ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych. Od strony drogi dojazdowej wzdłuż rowu teren działki w części ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Działki przecinają sieci: poprzecznie - wodociągowe (wA600), wzdłuż wschodniego ogrodzenia - energetyczne wysokiego i niskiego napięcia; natomiast w drodze dojazdowej - ul. Piskorzowskiej biegną: odkryty rów kanalizacji deszczowej, napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna. Dojazd poprzez przepust nad rowem bezpośrednio z drogi publicznej - ul. Piskorzowskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00018079/5.

Suma oszacowania wynosi 171 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 120,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

( w tytule przelewu należy wpisać "wadium w spr. Km 1173/12, kw 18077, 18078 lub 18079")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja udziału w nieruchomości - Pieszyce, ul. Kopernika

data dodania: 2014-09-24

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-10-2014r. o godz. 12:00,  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się 
pierwsza licytacja 
udziału w wysokości 1/2 nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 13% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych  KW 17983, położonej: ul. Kopernika 178/9, 58-250 Pieszyce, obręb: Górne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022637/6. Lokal o pow. 45,75m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, poddasza - łazienki. Lokal w nie najlepszym stanie technicznym, wyposażony w pełni w instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, - nie funkcjonująca instalacja gazu; ogrzewanie piecem kaflowym. Lokal położony na II piętrze budynku dwupiętrowego, posadowionego na działce nr 407/2, o pow. 255m2.
 
Suma oszacowania wynosi 23 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 310,00zł w gotówce. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Bielawa, Os. Włókniarzy

data dodania: 2014-09-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-10-2014r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się 
pierwsza licytacja 
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Os. Włókniarzy 4 d/15, 58-260 Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie wpisanego w rejestrze lokali  własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, (Adres spółdzielni:  58-260 Bielawa, os. Włókniarzy 1),
Dla lokalu  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.
Lokal mieszkalny o powierzchni 38,85m2, położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, składa się z dwóch pokoi o pow. 16,38m2 i 10,76m2, kuchni 4,47m2, łazienki 2,91m2 i przedpokoju 4,33m2. Lokal zaniedbany, wymagający remontu. Wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Do lokalu przynależy piwnica.

Suma oszacowania wynosi 76 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  57 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 640,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości - Pieszyce, ul. Kościuszki

data dodania: 2014-09-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-10-2014r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się 

pierwsza licytacja 
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: ul. Kościuszki 3/47, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej, 
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,70m2, położony na IV piętrze budynku czteropiętrowego, składa się z pokoju o pow. 15,63m2, kuchni 9,75m2, łazienki 3,44m2 i przedpokoju 3,88m2.
Lokal jest w dość dobrym stanie technicznym, kuchnia i przedpokój wymagają remontu ścian i posadzki. Wyposażony w pełni w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Do lokalu przypisana jest komórka lokatorska.
Lokal niezamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 58 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  43 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 840,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)