16-03-2018 - druga licytacja nieruchomości ul. Piastowska 18/305 Bielawa

data dodania: 2018-03-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2018r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 51, w sali nr 205  odbędzie się

druga licytacja


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,38% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 29076, położony: ul. Piastowska 18/305, obręb Fabryczna, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00030977/0, własność Grażyny Bagińskiej. Lokal o pow. użytkowej 55,36m2, położony na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia są w przeciętnym stanie, a niektóre elementy wykończeniowe nie przystają do dzisiejszych standardów (posadzki). Lokal o podstawowym standardzie jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; lokal ogrzewany przenośnymi piecykami elektrycznymi. Budynek,w którymi mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, obiekt poprzemysłowy (w częściach wspólnych okna stalowe jednoszybowe), położony w atrakcyjnej strefie miasta, na działce nr 97/1, o pow. 2504m2, która wg studium jest położona na terenie usług centrotwórczych i jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkalno-użytkowymi.


Suma oszacowania wynosi 73 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 48 906,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 336,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwoo zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej:www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
13-03-2018 - licytacja niewydzielonej części nieruchomości

data dodania: 2018-03-05


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 202, odbędzie się


 pierwsza licytacja  


udziału przysługującego Tadeuszowi Markowi w wysokości 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny z udziałem 1837/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu (objęty KW SW1D/00010057/9), położonej: 58-260 Bielawa, ul. Kwiatowa 1/2, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00032525/1. Lokal mieszkalny o powierzchni 92,53m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju. Położony na parterze budynku dwupiętrowego. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie jest w nie najlepszym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe i stalarka otworowa są mocno zużyte. Lokal o niskim standardzie, wyposażonyw instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną, instalacja gazowa jest nieczynna i pozbawiona licznika, ogrzewanie piecami kaflowymi i kuchnią kaflową. Budynek, w którym mieści się lokal, to obiekt dwupiętrowy w dobrym stanie technicznym, wybudowany w 1920 roku. Budynek jest posadowiony przy jednej z głównych ulic miasta, na działce nr 1114, o pow. 259m2, w obrębie Północ, która wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa jest położona na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej (U/MS). Wartość rynkowa całej nieruchomości określona została przez biegłego na kwotę:
164 000,00zł.


Suma oszacowania udziału wynosi 32 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 24 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
3 280,00zł.

Termin oględzin został wyznaczony na dzień 09-03-2018, na godz. 10:00


Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl,  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
30-01-2018 - licytacja mieszkania Bielawa, ul. Wolności

data dodania: 2018-01-02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2018r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, w sali 202 odędzie się

                                                                             pierwsza licytacja


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 4,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu, położonej: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 118/8"A", dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044210/7. Lokal mieszkalny o powierzchni 33,64m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Położony na I piętrze budynku trzypiętrowego. Właściciel korzysta wyłącznie z komórki na zewnątrz. Mieszkanie jest w nie najlepszym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe są mocno zużyte. Mieszkanie ograniczone funkcjonalnie przechodnimi pomieszczeniami i ciemną, wąską kuchnią, do której wchodzi się bezpośrednio z korytarza. Lokal o niskim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową, ogrzewanie piecykiem stałopalnym zlokalizowanym w większym pokoju. Budynek,w którym mieści się lokal, to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym wybudowany w 1905 roku. Budynek jest posadowiony przy jednej z głównych ulic miasta, na działce nr 697/7, o pow. 1477m2, w obrębie Północ, która wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa jest położona na terenie Usług centrotwórczych. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.


Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł.

Rąkojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapą z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin został wyznaczony na dzień 25-01-2017, na godz. 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożyły dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl


Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)