17.12.2015- Licytacja lokalu mieszkalnego w Pieszycach

data dodania: 2015-11-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-12-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 10,2% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu obj. kw nr 19321, położonego: ul. 9-go Maja 4/3, obręb:0004-Środkowe, AM-5, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00032025/6. Lokal usytuowany na poddaszu budynku pięciorodzinnego, wybudowanego w 1880 roku, posadowionego na działce gruntu nr 278/2. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 34,51m2 , składający się z dwóch pokoi (11,30m2 i 13,40m2), przedpokoju (3,21m2) i kuchni (6,60m2), oraz pomieszczenia przynależnego- pomieszczenia gospodarczego o pow. użytk. 1,79m2, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu mieszkalnego, z wejściem od strony kuchni. Właściciel korzysta z komórki położonej w budynku gospodarczym. Lokal w niskim stanie technicznym, o słabej funkcjonalności. Wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna, gazową, ogrzewanie piecem typu "Koza"na paliwo stałe.

Suma oszacowania wynosi 37 240,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 930,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 724,00zł

w gotówce. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17.12.2015- Licytacje nieruchomości Pieszyce

data dodania: 2015-11-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że w dniu 17-12-2015r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali nr 203 odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r. z prawem własności zabudowy, położonych: ul. Piskorzowska, 58-250 Pieszyce, obręb 02-Dolne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługujących " Premet " S.A.:

- o godz. 13:30 - działka geodezyjna nr 612/2, o powierzchni 415 m2. Teren działki płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta, w części ogrodzony ogrodzeniem betonowym oraz w części metalowym, utwardzony trylinką i w części wylewką betonową. Nieruchomość sąsiaduje z utwardzoną drogą dojazdową - ul. H. Sienkiewicza oraz budynkami i zielenią. Wyposażona wyłącznie w przyłącze wodociągowe. Działkę przecina sieć energetyczna niskiego napięcia. Użytkowana jako parking. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1-UMS z przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe. Istnieją rozbieżności zapisu w księdze wieczystej, a stanem rzeczywistym - w dziale I kw jest ujawniony budynek wiata, na podstawie oględzin działka jest niezabudowana, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00024448/8.

Suma oszacowania wynosi 15 520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 346,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 1 552,00zł.

- o godz. 13:40 - działki nr 608/6, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 608/13, 608/14, o pow. 2632,00m2. Nieruchomość składająca się z 8 działek, w większości o dość regularnym kształcie, położonych na terenie poprzemysłowym, obecnie opuszczonym i w znacznej części zaniedbanym, w pełni uzbrojonym. Działki nr 608/6 (pow. 97m2), 608/8 (pow. 285m2), 608/9 (pow. 164m2), 608/10 (pow. 97m2), 608/12 (pow. 71m2), 608/13 (pow. 699m2) i 608/14 (pow. 765m2) niezabudowane, stanowiące w większej części utwardzone drogi wewnętrzne. Działka nr 608/11 (pow. 454m2) zabudowana parterowym budynkiem niemieszkalnym (portiernia dawnych zakładów), budynek o pow. użytkowej 17,90m2 i powierzchni zabudowy 23,40m2, nieużytkowany i podniszczony, w dobrym stanie technicznym, działka w przeważającej części utwardzona. Działki położone na terenie, dla którego mpzp 1-U pozwala na zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W granicach nieruchomości znajdują się sieci instalacyjne - w części czynne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025295/7.

Suma oszacowania wynosi 125 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 590,00zł.

- o godz. 13:50 – działki geodezyjne nr 607/1, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, 609/1, 609/3, 609/4, 611/4, 611/5, 612/3, o pow. 7552,00 m2. Nieruchomość składająca się z 11 działek, w większości o dość regularnym kształcie, położonych na terenie poprzemysłowym, obecnie opuszczonym i w znacznej części zaniedbanym, w pełni uzbrojonym. Działki nr 607/1 (pow. 364m2), 607/3 (pow. 313m2), 609/1 (pow. 99m2), 611/4 (pow. 132m2), 611/5 (pow. 187m2), 612/3 (pow. 44m2), niezabudowane, stanowiące w większej części utwardzone drogi wewnętrzne. Działki nr 607/4 (pow. 1290m2) i 609/3 (pow. 79m2), niezabudowane, zakrzaczone, ukształtowane na dwóch poziomach o ok. 4m różnicy zniwelowanej skarpą. Działka 607/5 (pow. 436m2), ukształtowana na dwóch poziomach o różnicy ok 2m niwelowanej skarpą z niewielkimi murkami oporowymi, na wyższej części działki znajdują się fundamenty po trzech zbiornikach gazu, część niższa to nawierzchnia z betonu monolitycznego. Działka 609/4 (pow. 669m2), niezabudowana kubaturowo, na działce znajduje się żelbetonowy zbiornik kanalizacyjny, obszar ze skarpami i zniszczonymi betonowymi schodami na gruncie i z niewielkimi murkami oporowymi. Działka 607/6 (pow. 3939m2), w znacznej części zabudowana czterema budynkami poprzemysłowymi, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków numerami 1p3, 2i, 3g i 4p, z których trzy tworzą jeden szereg, na działce znajdują się dwa żelbetonowe zbiorniki kanalizacyjne i nawierzchnia z kostki granitowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2706,40m2, budynki są różnej wielkości i w różnym stanie technicznym, nie są użytkowane i noszą ślady zniszczenia i dewastacji, w większości z nieczynnymi, zdekompletowanymi i poniszczonymi elementami instalacji, budynki mają łącznie 3170,70m2 powierzchni użytkowej. Budynek 1p3, czterokondygnacyjny, w dość dobrym stanie technicznym, pomieszczenia z wyjątkiem kilku, są zaniedbane i noszą ślady dewastacji. Budynek o pow. zabudowy 502,30m2, o pow. użytkowej 1507,70m2 i pow. ruchu 159,40m2. Budynek 2i, niewielki obiekt jednokondygnacyjny, czteropomieszczeniowy, w złym stanie technicznym położony obok budynku 1p3, budynek o pow. zabudowy 43,50m2, o pow. użytkowej 37,50m2. Budynek 3g, bardzo mały obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 6,90m2, o pow. użytkowej 6,00m2, przybudowany do środkowej części budynku 4p, składa się z czterech małych pomieszczeń. Budynek 4p najbardziej z rozległych budynków, wielobryłowy, w przeważającej części parterowy, z dachem szedowym, podpiwniczony na pow. 1108,80m2 (dawniej schrony obrony cywilnej). Budynek o pow. użytkowej 119,50m2 i pow. ruchu 39,70m2. Budynek zniszczony i zdewastowany. Działki 607/1, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, są wg mpzp położone na terenie zabudowy przemysłowo-usługowej 1-PU, a działki nr 609/1, 609/3, 609/4, 611/4, 611/5, 612/3 na terenie zabudowy usługowej 1-U, jako podstawowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako uzupełniającej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00028629/9.

Suma oszacowania wynosi 1 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 858 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 128 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
20.11.2015r. Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w Bielawie

data dodania: 2015-10-20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 20-11-2015r. o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się
 pierwsza licytacja
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 0,43% we wspólnych częściach nieruchomości, położony: Osiedle Włókniarzy 19/2, obręb Północ, 58-260 Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045026/7. Lokal o pow. użytkowej 34,60m2, położony na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie jest zaniedbane, a elementy wykończeniowe i stolarka otworowa są mocno "zniszczone", funkcjonalnie nieco ograniczone ciemną kuchnią oraz niewielką łazienką. Lokal o standardzie poniżej podstawowego jest wyposażony w pełni w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazu i c.o. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którymi mieści się lokal to obiekt czteropiętrowy w dobry stanie technicznym, położony w atrakcyjnej strefie rynku lokalnego, na działce nr 335, o pow. 9476m2, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Suma oszacowania wynosi 68 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   51 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 850,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Lokal można oglądać 18.11.2015r. (środa), godz. 11.30
20.11.2015r. - Druga licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie

data dodania: 2015-10-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 20-11-2015r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się:
druga licytacja
nieruchomości położonej:  ul.  Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "B", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00020620/0, własność: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEDEON" M. Socha, W. Rutkowski - spółka jawna. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny, o pow. 214,20m2, wraz z udziałem 25,67% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r.gruntu w granicach działek nr 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Lokal położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego, składa się z ośmiu pomieszczeń i klatki schodowej oraz strychu.  Lokal o charakterze handlowo biurowym, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z kotłowni elektrycznej, oraz na parterze kominek z rozprowadzeniem ciepła na piętro. Dojazd bez ograniczeń, dostęp z ulicy i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to jeden z zespołów budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształcie litery L, jest to obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/10. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   268 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 200,00zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
10.11.2015r. - Druga licytacja nieruchomości w Łagiewnikach - garaż

data dodania: 2015-10-16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 10-11-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się
druga licytacja 
nieruchomości stanowiącej działkę gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 20.02.2097 roku wraz z garażem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej 58-210 Łagiewniki, nr działki 185/29, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00036966/2, przysługującej na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużnikom. Działka o powierzchni 30m2, zabudowana budynkiem garażu samochodowego w zabudowie szeregowej. Garaż o powierzchni użytkowej 20,60m2, wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z dachem z płyt korytkowych krytym papą, wyposażony w dwuskrzydłową, drewnianą bramę garażową. Dostęp do garażu poprzez wąski zjazd z drogi krajowej nr 8 i przejazd przez działkę nr 185/32 będącą w użytkowaniu wieczystym w udziałach właścicieli nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynkach posadowionych na tej działce. 
Suma oszacowania wynosi 14 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania, wynosi 9 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 490,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

 
28.10.2015r. - Pierwsza licytacja udziałów w lokalu mieszkalnym Piława Górna

data dodania: 2015-09-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że w dniu 28-10-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się:


  • o godz. 10:00 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony: ul. Kośmińska 27/3, obręb Kośmin, 58-240 Piława Górna, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00038446/5, należącego do dłużniczki. Suma oszacowania wynosi 13 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości1/10 sumy oszacowania, to jest 1 300,00zł.


  • o godz. 10:10 pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony: ul. Kośmińska 27/3, obręb Kośmin, 58-240 Piława Górna, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00038446/5, należącego do dłużniczki. Suma oszacowania wynosi 13 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości1/10 sumy oszacowania, to jest 1 300,00zł.

Cała nieruchomość stanowi lokal mieszkalny wraz z udziałem 11,70% we wspólnych częściach budynku i współwłasności terenu, objętych KW 27683. Lokal o powierzchni 24 m2, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, wg biegłego w dość dobrym stanie technicznym i wizualnym, nieco ograniczony funkcjonalnie ze względu na przechodnie i niewielkie, a w części poddaszowe pomieszczenia. Lokal wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną, ogrzewany kominkiem znajdującym się w pokoju. Do lokalu przynależy stryszek usytuowany przy lokalu i komórka na parterze. Lokal położony na II piętrze budynku dwupiętrowego, stanowiącego niewielki budynek wielorodzinny, w dobrym stanie technicznym, wolnostojący na działce nr 260/1, o pow. 1164m2, która wg mpzp jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
27.10.2015r. - Druga licytacja lokalu mieszkalnego w Bielawie

data dodania: 2015-09-25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 27-10-2015r. o godz. 14:00, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

druga licytacja

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 22,65% we wspólnych cześciach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 26112, położonego: ul. Wodna 3/2, 58-260 Bielawa, obręb: 0002-Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045362/4.

Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, wybudowanego w 1885 roku, posadowionego na działce gruntu nr 137/3. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,24m2, składający się z pokoju o pow. 19,94m2, kuchni o pow. 11,00m2, łazienki z WC o pow. 4,30m2. Właściciel w ramach udziału w nieruchomości wspólnej korzysta z dwóch komórek lokatorskich usytuowanych w przyziemiu (o pow. 19,47 m2) oraz na poddaszu budynku (o pow. 4,83 m2). Instalacje wewnętrzne: elektryczna światła, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe - kominek.

Suma oszacowania wynosi 39 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 466,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 970,00zł
w gotówce. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
28.10.2015 - Licytacja nieruchomości w Niemczy

data dodania: 2015-09-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-10-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1/2 we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, położonego: ul. Bolesława Chrobrego 42/2, obręb Stare Miasto, 58-230 Niemcza, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00008901/4, własność dłużniczki.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89,40m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, wc i przedpokoju na I piętrze oraz pokoju i wc na poddaszu (II piętro). Lokal w dostatecznym stanie technicznym i wizualnym, nieco ograniczony funkcjonalnie ze względu na położenie na dwóch kondygnacjach. Lokal o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu, ogrzewanie piecami stałopalnymi. Istnieją rozbieżności między opisanym stanem faktycznym, a wpisami w księdze wieczystej, gdzie powierzchnia lokalu wynosi 73m2, różnica może być spowodowana nieuwzględnieniem powierzchni pokoju na poddaszu, oraz nieścisłość dotycząca położenia lokalu, wg kw jest to I kondygnacja i poddasze, a faktycznie I piętro i poddasze (tj. II i III kondygnacja). Do lokalu przynależy piwnica.

Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt dwupiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, budynek dwurodzinny, wolnostojący na działce nr 350, o pow. 482 m2, która wg. stadium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 74 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 450,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
25.06.2015r. - Pierwsza licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2015-05-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 25-06-2015r. o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się 
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej:  ul.  Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "B", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00020620/0. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny, o pow. 214,20m2, wraz z udziałem 25,67% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r.gruntu w granicach działek nr 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Lokal położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego, składa się z ośmiu pomieszczeń i klatki schodowej oraz strychu.  Lokal o charakterze handlowo biurowym, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z kotłowni elektrycznej, oraz na parterze kominek z rozprowadzeniem ciepła na piętro. Dojazd bez ograniczeń, dostęp z ulicy i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to jeden z zespołów budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształcie litery L, jest to obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/10. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.
Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   301 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
28.05.2015r - Licytacje nieruchomości Pieszyce

data dodania: 2015-05-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-05-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się :

pierwsza licytacja

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r. z prawem własności zabudowy, położonych: ul. Piskorzowska, 58-250 Pieszyce, obręb 02-Dolne, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługujących " Premet " S.A.:

- o godz. 14:30 - działka geodezyjna nr 612/2, o powierzchni 415 m2. Teren działki płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta, w części ogrodzony ogrodzeniem betonowym oraz w części metalowym, utwardzony trylinką i w części wylewką betonową. Nieruchomość sąsiaduje z utwardzoną drogą dojazdową - ul. H. Sienkiewicza oraz budynkami i zielenią. Wyposażona wyłącznie w przyłącze wodociągowe. Działkę przecina sieć energetyczna niskiego napięcia. Użytkowana jako parking. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1-UMS z przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe. Istnieją rozbieżności zapisu w księdze wieczystej, a stanem rzeczywistym - w dziale I kw jest ujawniony budynek wiata, na podstawie oględzin działka jest niezabudowana, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00024448/8.

Suma oszacowania wynosi 15 520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 640,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 1 552,00zł.

- o godz. 14:40 - działki nr 608/6, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 608/13, 608/14, o pow. 2632,00m2. Nieruchomość składająca się z 8 działek, w większości o dość regularnym kształcie, położonych na terenie poprzemysłowym, obecnie opuszczonym i w znacznej części zaniedbanym, w pełni uzbrojonym. Działki nr 608/6 (pow. 97m2), 608/8 (pow. 285m2), 608/9 (pow. 164m2), 608/10 (pow. 97m2), 608/12 (pow. 71m2), 608/13 (pow. 699m2) i 608/14 (pow. 765m2) niezabudowane, stanowiące w większej części utwardzone drogi wewnętrzne. Działka nr 608/11 (pow. 454m2) zabudowana parterowym budynkiem niemieszkalnym (portiernia dawnych zakładów), budynek o pow. użytkowej 17,90m2 i powierzchni zabudowy 23,40m2, nieużytkowany i podniszczony, w dobrym stanie technicznym, działka w przeważającej części utwardzona. Działki położone na terenie, dla którego mpzp 1-U pozwala na zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W granicach nieruchomości znajdują się sieci instalacyjne - w części czynne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025295/7.

Suma oszacowania wynosi 125 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 590,00zł.

- o godz. 14:50 - działki geodezyjne nr 607/1, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, 609/1, 609/3, 609/4, 611/4, 611/5, 612/3, o pow. 7552,00 m2. Nieruchomość składająca się z 11 działek, w większości o dość regularnym kształcie, położonych na terenie poprzemysłowym, obecnie opuszczonym i w znacznej części zaniedbanym, w pełni uzbrojonym. Działki nr 607/1 (pow. 364m2), 607/3 (pow. 313m2), 609/1 (pow. 99m2), 611/4 (pow. 132m2), 611/5 (pow. 187m2), 612/3 (pow. 44m2), niezabudowane, stanowiące w większej części utwardzone drogi wewnętrzne. Działki nr 607/4 (pow. 1290m2) i 609/3 (pow. 79m2), niezabudowane, zakrzaczone, ukształtowane na dwóch poziomach o ok. 4m różnicy zniwelowanej skarpą. Działka 607/5 (pow. 436m2), ukształtowana na dwóch poziomach o różnicy ok 2m niwelowanej skarpą z niewielkimi murkami oporowymi, na wyższej części działki znajdują się fundamenty po trzech zbiornikach gazu, część niższa to nawierzchnia
z betonu monolitycznego. Działka 609/4 (pow. 669m2), niezabudowana kubaturowo, na działce znajduje się żelbetonowy zbiornik kanalizacyjny, obszar ze skarpami i zniszczonymi betonowymi schodami na gruncie i z niewielkimi murkami oporowymi. Działka 607/6 (pow. 3939m2), w znacznej części zabudowana czterema budynkami poprzemysłowymi, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków numerami 1p3, 2i, 3g i 4p, z których trzy tworzą jeden szereg, na działce znajdują się dwa żelbetonowe zbiorniki kanalizacyjne i nawierzchnia z kostki granitowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2706,40m2, budynki są różnej wielkości i w różnym stanie technicznym, nie są użytkowane i noszą ślady zniszczenia i dewastacji, w większości z nieczynnymi, zdekompletowanymi i poniszczonymi elementami instalacji, budynki mają łącznie 3170,70m2 powierzchni użytkowej. Budynek 1p3, czterokondygnacyjny, w dość dobrym stanie technicznym, pomieszczenia z wyjątkiem kilku, są zaniedbane i noszą ślady dewastacji. Budynek o pow. zabudowy 502,30m2, o pow. użytkowej 1507,70m2 i pow. ruchu 159,40m2. Budynek 2i, niewielki obiekt jednokondygnacyjny, czteropomieszczeniowy, w złym stanie technicznym położony obok budynku 1p3, budynek o pow. zabudowy 43,50m2, o pow. użytkowej 37,50m2. Budynek 3g, bardzo mały obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 6,90m2, o pow. użytkowej 6,00m2, przybudowany do środkowej części budynku 4p, składa się z czterech małych pomieszczeń. Budynek 4p najbardziej z rozległych budynków, wielobryłowy, w przeważającej części parterowy, z dachem szedowym, podpiwniczony na pow. 1108,80m2 (dawniej schrony obrony cywilnej). Budynek o pow. użytkowej 119,50m2 i pow. ruchu 39,70m2. Budynek zniszczony i zdewastowany. Działki 607/1, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, są wg mpzp położone na terenie zabudowy przemysłowo-usługowej 1-PU, a działki nr 609/1, 609/3, 609/4, 611/4, 611/5, 612/3 na terenie zabudowy usługowej 1-U, jako podstawowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako uzupełniającej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00028629/9.

Suma oszacowania wynosi 1 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 966 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 128 800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką
z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
24.04.2015 - Pierwsza licytacja udziału w prawie do lokalu w Pieszycach

data dodania: 2015-03-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się:

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: ul. Ogrodowa 98 B/9, 58-250 Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego w udziale w wysokości 1/2 dłużnikowi. Lokal mieszkalny o pow. 46,60 m2, położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, w zabudowie trzyklatkowej, osadowiony na działce gruntu nr 938 o pow. 0,1735ha. Lokal składa się z trzech pokoi o pow. 14,30 m2, 9,25 m2 i 7,45 m2, kuchni o pow. 7,06 m2, łazienki z wc o pow. 3,20 m2 i przedpokoju 5,34 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie, grzejniki typowe żeliwne, ciepłą wodę zabezpiecza junkers gazowy zamontowany w łazience. Do lokalu przypisana jest piwnica lokatorska.

Suma oszacowania wynosi 37 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa sumy oszacowania i wynosi 28 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 770,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17-03-2015 - Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2015-02-17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 17-03-2015r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się 
pierwsza licytacja
wieczystego użytkowania gruntu na działce nr 65/8  do dnia 26.02.2090 roku oraz prawa własności budynków, położonych: ul. Podwalna 11, 58-200 Dzierżoniów, obręb Zatorze, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00033376/8, własność przysługująca na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników.
Działka o pow. 1087m2, zabudowana dwoma przylegającymi do siebie budynkami niemieszkalnymi. Budynek większy biurowo-usługowy, o pow. użytkowej 711,69m2, pow. zabudowy 391,86m2, jednopiętrowy, podpiwniczony, w części ocieplony, w dobrym stanie technicznym, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu; instalacja c.o. – piec gazowy w piwnicy.
Budynek mniejszy gospodarczo – magazynowy, o pow. użytkowej 124,43m2 i 127,40m2 pow. zabudowy, parterowy, w części podpiwniczony, z wejściem na parter i do piwnic z zewnątrz, połączony z przylegającym budynkiem przejściem na poziomie piwnic, w dobrym stanie technicznym.
Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów jest to teren skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta. Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 65/9, działka ma też bezpośredni dostęp z ulicy Podwalnej. Nieruchomość obciążona prawem bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 65/15, która wpisana jest w księdze wieczystej nr SW1D/00039969/4, na rzecz każdoczesnego wlaściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 65/8. 
Suma oszacowania wynosi 760 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 570 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 76 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)