23-05-2018 r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie ul. 3-go Maja 39

data dodania: 2018-04-24

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 23-05-2018r. o godz. 12:15  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu w wieczystym użytkowaniu oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położonej: 58-260 Bielawa, 3-go Maja 39,  dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  SW1D/00014140/6.

Działka nr 879, o powierzchni 707m2, o regularnym kształcie, teren w pełni uzbrojony i przeciętnie zagospodarowany. Teren ogrodzony siatką na słupkach metalowych.  Dostęp bezpośredni z drogi publicznej asfaltowej. Działka leży na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, według którego nieruchomość jest położona w granicach obszaru usług komercyjnych z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej (oznaczenie w planie 5.U,M).Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym o charakterze jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, murowanym, z dachem wielospadowym,  jednopiętrowym ( w tym poddasze użytkowe). Dom o powierzchni  użytkowej 275,03m2 (parter – 139,15m2; poddasze – 135,88m2), pow. zabudowy- 155,70m2. Na parterze trzy pomieszczenia użytkowe, wc z przedsionkiem i klatka schodowa, na piętrze cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki, korytarz i klatka schodowa. Wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania ( z piecem na paliwo stałe). Budynek nie jest w pełni wykończony (m.in. prowizoryczne schody, "surowa" klatka schodowa, niewykończone jedno pomieszczenie na parterze, brak wyprawy elewacyjnej).

Suma oszacowania udziału wynosi 258 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 800,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminuz komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisz rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.plSzczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.


Zastępca  Komornik Sądowy


  Maciej Kozak  
22-05-2018 r. - Licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie ul. Krasickiego 51

data dodania: 2018-04-24

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że: dnia 22-05-2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, nr działki 651. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SW1D/00025080/7.  Nieruchomość gruntowa o pow. 296m2 położona w Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego 51, zabudowana w granicach działki nr 651 (AM-9, obręb Centrum) budynkiem niemieszkalnym o charakterze handlowo-biurowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym. Teren w pełni uzbrojony, będący atrakcyjną strefą rynku. Dla obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową. Budynek handlowo-biurowy stanowi obiekt dwupiętrowy (z poddaszem użytkowym) w zabudowie "kamienicowej", podpiwniczony o pow. użytkowej 636,48m2. Budynek jest w dość dobrym stanie technicznym, z dobrą dostępnością oraz z mocno zróżnicowanym standardem wykończenia. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany miejscowo piecami elektrycznymi. Powierzchnia użytkowa poszczególnych kondygnacji wynosi: parter - 202,20m2; I piętro - 216,20m2; poddasze - 218,08m2. Dostęp do poddasza utrudniony - brak schodów, wejście możliwe przez otwór w stropie z wykorzystaniem drabiny. Piwnica o pow. 87,50m2 - zawilgocona. Do budynku jest dobudowane pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 53,00m2,  będące, poza pokryciem dachu, w złym stanie technicznym. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Suma oszacowania wynosi 677.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 507.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 67.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminuz komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisz rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.plSzczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.


Zastępca  Komornik Sądowy
 

Maciej Kozak  
22-05-2018 r. - Licytacja nieruchomości gruntowej w Kiełczynie

data dodania: 2018-04-24

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 22-05-2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr  202, odbędzie się 

druga licytacja

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, działki nr 92/3, położonej: AM-1, obręb Kiełczyn, gm. Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00006156/2. W dziale III księgi wieczystej ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżenie dotyczy działki 48/3, która na podstawie Decyzji z dnia 09.12.1978 i 24.09.1979r. Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rolnictwa w Wałbrzychu w sprawie podjęcia postępowania wymiennego została poddana wymianie gruntów. Działka została przekazana w posiadanie SKR Uciechów.Działka o powierzchni 10005m2, płaska, o dość regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, sklasyfikowana w ewidencji gruntów głównie jako PsIII V oraz w mniejszej części jako PsIV, aktualnie użytkowana jako grunt orny. Działka znajduje się na pasie zabudowy kubaturowej wsi jednak nie bezpośrednio przy głównej drodze. Przy wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia energetyczna, a w drodze wodociąg. Dojazd do działki po nierównej drodze gruntowej. Działka leży na terenie, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego (wprowadzonym Uchwałą Nr XL/378/06 Rady Gminy Dzierżoniów z 13.10.2016r.), opisującym przeznaczenie tego obszaru jako terenu zabudowy zagrodowej ekstensywnej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach rolnych - RMe/MN10, oraz w niewielkiej części jako teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej średniej intensywności - RM/MN8. 

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminuz komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.plSzczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.


Zastępca  Komornik Sądowy


  Maciej Kozak  
22-05-2018 r. - Licytacja nieruchomości w Ostroszowicach ul. Bielawska 76/2

data dodania: 2018-04-24

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że: dnia 22-05-2018r. o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr  202, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 257/1000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności terenu, położonego: 58-262 Ostroszowice, ul. Bielawska 76/2, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00029017/3. Lokal mieszkalny o powierzchni 84,90m2, składający się z pokoju, kuchni i dwóch komórek ze skosami, w jednej znajduje się muszla WC z dolnopłukiem - nieczynna. Lokal położony na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Mieszkanie jest w bardzo niskim stanie technicznym, o słabej funkcjonalności oraz niskim standardzie wykończenia. Wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej; ogrzewanie  piecem kaflowym - nieczynnym; stan techniczny instalacji bardzo niski - zużyte i nieczynne. Wysokość lokalu średnio 245cm, wysokość komórek zmienna 145-226 cm. Lokal niezamieszkały, do kapitalnego remontu. Budynek,w którym mieści się lokal, posadowiony jest na działce nr 251, przy drodze asfaltowej, wybudowany ok 1890 roku. Budynek mieszkalny, trzyrodzinny, o jednej klatce schodowej, dwóch kondygnacjach nadziemnych, w zabudowie wolnostojącej, z poddaszem nieużytkowym. Dostępność komunikacyjna dobra, lokalną drogą asfaltową. Działka położona w obrębie Ostroszowice, która wg planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada zapis: MN 1.3: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granice sfery "OW" obserwacji archeologicznej.

Suma oszacowania wynosi 51 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  38 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 190,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminuz komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisz rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.plSzczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

 

Zastępca  Komornik Sądowy      Maciej Kozak  
16-03-2018 - druga licytacja nieruchomości ul. Piastowska 18/305 Bielawa

data dodania: 2018-03-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2018r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 51, w sali nr 205  odbędzie się

druga licytacja


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,38% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 29076, położony: ul. Piastowska 18/305, obręb Fabryczna, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00030977/0, własność Grażyny Bagińskiej. Lokal o pow. użytkowej 55,36m2, położony na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia są w przeciętnym stanie, a niektóre elementy wykończeniowe nie przystają do dzisiejszych standardów (posadzki). Lokal o podstawowym standardzie jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; lokal ogrzewany przenośnymi piecykami elektrycznymi. Budynek,w którymi mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, obiekt poprzemysłowy (w częściach wspólnych okna stalowe jednoszybowe), położony w atrakcyjnej strefie miasta, na działce nr 97/1, o pow. 2504m2, która wg studium jest położona na terenie usług centrotwórczych i jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkalno-użytkowymi.


Suma oszacowania wynosi 73 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 48 906,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 336,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwoo zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej:www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
13-03-2018 - licytacja niewydzielonej części nieruchomości

data dodania: 2018-03-05


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 202, odbędzie się


 pierwsza licytacja  


udziału przysługującego Tadeuszowi Markowi w wysokości 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny z udziałem 1837/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu (objęty KW SW1D/00010057/9), położonej: 58-260 Bielawa, ul. Kwiatowa 1/2, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00032525/1. Lokal mieszkalny o powierzchni 92,53m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju. Położony na parterze budynku dwupiętrowego. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie jest w nie najlepszym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe i stalarka otworowa są mocno zużyte. Lokal o niskim standardzie, wyposażonyw instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną, instalacja gazowa jest nieczynna i pozbawiona licznika, ogrzewanie piecami kaflowymi i kuchnią kaflową. Budynek, w którym mieści się lokal, to obiekt dwupiętrowy w dobrym stanie technicznym, wybudowany w 1920 roku. Budynek jest posadowiony przy jednej z głównych ulic miasta, na działce nr 1114, o pow. 259m2, w obrębie Północ, która wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa jest położona na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej (U/MS). Wartość rynkowa całej nieruchomości określona została przez biegłego na kwotę:
164 000,00zł.


Suma oszacowania udziału wynosi 32 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

i wynosi 24 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
3 280,00zł.

Termin oględzin został wyznaczony na dzień 09-03-2018, na godz. 10:00


Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl,  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
30-01-2018 - licytacja mieszkania Bielawa, ul. Wolności

data dodania: 2018-01-02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2018r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, w sali 202 odędzie się

                                                                             pierwsza licytacja


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 4,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu, położonej: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 118/8"A", dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044210/7. Lokal mieszkalny o powierzchni 33,64m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Położony na I piętrze budynku trzypiętrowego. Właściciel korzysta wyłącznie z komórki na zewnątrz. Mieszkanie jest w nie najlepszym stanie technicznym i wizualnym, elementy wykończeniowe są mocno zużyte. Mieszkanie ograniczone funkcjonalnie przechodnimi pomieszczeniami i ciemną, wąską kuchnią, do której wchodzi się bezpośrednio z korytarza. Lokal o niskim standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową, ogrzewanie piecykiem stałopalnym zlokalizowanym w większym pokoju. Budynek,w którym mieści się lokal, to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym wybudowany w 1905 roku. Budynek jest posadowiony przy jednej z głównych ulic miasta, na działce nr 697/7, o pow. 1477m2, w obrębie Północ, która wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa jest położona na terenie Usług centrotwórczych. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.


Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł.

Rąkojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 95270007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapą z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin został wyznaczony na dzień 25-01-2017, na godz. 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożyły dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl


Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)