Druga licytacja - Nowa Wieś Niemczańska

data dodania: 2014-07-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów,ul. Świdnicka 51, sala 203, odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomościstanowiących działki gruntów w wieczystym użytkowaniu do 05-12- 2089r, położonych: ul. Niemczańska 7 A, Nowa Wieś Niemczańska, 58-231 Przerzeczyn Zdrój, gmina Niemcza, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,

o godz. 14:15 - działka nr 48/2, zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwoma dobudowanymi do niego budynkami gospodarczymi i jednym gospodarczym wolnostojącym.Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe), o powierzchni  użytkowej 129,38m2 (parter – 77,64m2; poddasze – 51,72m2), pow. zabudowy - 93,60m2. Na parterze dziesięć pomieszczeń w większości przechodnich, na piętrze siedem pomieszczeń. Budynek nie jest przyłączony do sieci kanalizacyjnej, ma przyłącze gazowe i energetyczne, ogrzewanie kominkiem. Do budynku od strony południowej dobudowane dwa budynki gospodarcze o powierzchni  zabudowy 38,90m2 i 36,90m2, w bardzo złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki. Trzeci budynek gospodarczy o pow. zabudowy 29,60m2, również nadający się do rozbiórki. Działka o powierzchni 1236m2, o regularnym kształcie, teren nie jest w pełni uzbrojony (brak przyłączenia do kanalizacji i wodociągu – woda ze studni) i przeciętnie zagospodarowany. Teren ogrodzony, ogrodzenie w części drewniane w części metalowe. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i sieć gazowa.  Dostęp bezpośredni z drogi krajowej nr 8. Działka leży na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemcza to teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00001158/1. Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  76 000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

o godz. 14:20 - działka nr 47/2 , o powierzchni 2175m2, o regularnym kształcie, w rejestrze gruntów sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe (B), działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren nie jest w pełni uzbrojony (brak wodociągu i bezpośredniego dostępu do kanalizacji), na działce znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej oraz studnia. Przez działkę biegnie sieć gazu przewodowego. Teren zakrzaczony z pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew liściastych, nieogrodzony. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  SW1D/00023764/2. Suma oszacowania wynosi 48 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   32 000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczyw Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać "wadium -  Km 1342/12")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja - Dzierżoniów, ul. Słowiańska

data dodania: 2014-07-07

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, sala 203,  odbędzie się:
pierwsza licytacja
prawa użytkowania wieczystego grunu do dnia 25.05.2041 roku oraz prawo własności: budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych i hali magazynowej, położonych: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 2, obręb 01- Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00016618/2, przysługujące w udziałach po 1/2 dłużnikom. Nieruchomość gruntowa stanowi działki geodezyjne o numerach ewid.: 47/1, 47/2 i 47/4 o łącznej powierzchni 2 476m2. Działka nr 47/1 o pow. 542m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, wybudowanym ok. 1880 roku, o pow. zabudowy 260,50m2 i pow. użytkowej pomieszczeń 193,90m2, w części podpiwniczonym, z poddaszem w części użytkowym oraz dobudówką gospodarczą. Działka w części utwardzona i ogrodzona. Działka nr 47/2 o pow. 1525m2 zabudowana budynkiem hali magazynowej, wybudowanym w 1960 roku, jednokondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 227,90m2 i pow. użytkowej 211,20m2, nie posiadającym instalacji, działka w części utwardzona i ogrodzona.
Działka nr 47/4 o pow. 409m2 zabudowana w części budynkiem gospodarczym, o pow. zabudowy 9,30m2 - kwalifikującym się do rozbiórki. Działka nie jest utwardzona, w części ogrodzona siatką na słupkach stalowych. 
Dojazd bezpośredni na nieruchomość przez bramę wjazdową przy budynku mieszkalnym. Dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów obecnie nie obowiązuje. W uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów przedmiotowe działki posiadają zapis: MS - teren zabudowy mieszkaniowej i uslugowej średniej intensywości. Budynki znajdują się z strefie B ochrony konserwatorskiej.
 
Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 258/13")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95. 
Licytacja nieruchomości - Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich

data dodania: 2014-04-30

Nieruchomość można oglądać 21.05.2014r. o godz.08:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak  ogłasza, że  dnia 23-05-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się

 pierwsza licytacja nieruchomości 

położonych: ul. Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "D" i "E", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. 

o godz. 12:00 - nieruchomość położona: 58-200 Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich, budynek nr 7"D", dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00025093/1, stanowiąca lokal niemieszkalny, o pow. 74,70m2, wraz z udziałem 8,96% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 18173. Lokal składa się z trzech pomieszczeń o powierzchni 63,28; 7,06 i 4,36m2, o wysokości 3,10 – 3,15m. Lokal o charakterze magazynowym, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Do lokalu przynależy strych o powierzchni 170,80 m2 (wejście tylko z lokalu) – co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Dojazd bez ograniczeń, dostęp przez wewnętrzne podwórko. Lokal usytuowany w budynku parterowym położonym na działce nr 46/11. Suma oszacowania wynosi  72 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  7 260,00zł.

o godz.12.05 - nieruchomość położona: 58-200 Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich, budynek nr 7 "E",  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00025094/8, stanowiąca lokal niemieszkalny, o pow. 42,38m2, wraz z udziałem 4,99% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 18173. Lokal składa się dwóch  pomieszczeń o powierzchni 26,60  i 15,78m2, o wysokości 3,10 – 3,13m. Lokal o charakterze magazynowym, wyposażony w instalacje elektryczną i sąsiaduje przez ścianę z lokalem "D". Dojazd bez ograniczeń, dostęp przez niezabudowaną działkę nr 46/12. Lokal usytuowany w budynku parterowym, w dostatecznym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/11.  Suma oszacowania wynosi 35 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 580,00zł.

 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  ( w tytule przelewu należy wpisać "wadium  w spr. Km 392/13, kw 25093 lub kw 25094")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja lokalu mieszkalnego - Bielawa, ul. Wolności

data dodania: 2014-04-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 4,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 25962, położony: ul. Wolności 118/8, 58-260 Bielawa, obręb: Północ, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044210/7. Lokal mieści się w budynku wielolokalowym o funkcji mieszkalno - użytkowej, położonym na działce gruntu nr 697/7, o pow. 1477m2. Budynek wybudowany w 1910 roku.
Lokal o pow. użytkowej 33,64m2, usytuowany  na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi (o pow. 5,50 i 16,70m2), kuchni (o pow. 8,84m2) i łazienki z wc (o pow. 2,60m2). Wejście do lokalu przez wspólny przedpokój z lokalem nr 8 - część wspólna nieruchomości - o pow. użytkowej 4,20m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, gazową, sygnalizacyjną. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Właściciel w ramach udziału użytkuje komórkę gospodarczą, o pow. ok.3,70 m2, usytuowaną w budynku gospodarczym na podwórzu.


Suma oszacowania wynosi 33 400,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 340,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
( w tytule przelewu należy wpisać "wadium - licytacja w spr. km  302/13")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Żeromskiego

data dodania: 2014-03-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 01-04-2014r. o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się

 pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny wraz z udziałem w wysokości 28% w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 562/12, położony: ul. Żeromskiego 34 D, 58-260 Bielawa, obręb: Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00037508/1. Lokal ma 135,61m2 powierzchni użytkowej, składa się z dziesięciu pomieszczeń (o powierzchniach: 73,30; 6,22; 4,21; 1,68; 1,07; 27,96; 7,84; 4,08; 6,15 i 2,10m2, wysokość 3,10 - 3,15m), nie ma pomieszczeń przynależnych. Wyposażony w instalacje: elektryczną i wodno - kanalizacyjną, oraz tymczasowo zmontowaną instalację c.o. zasilaną z przyłącza ciepłowniczego doprowadzonego do lokalu. Lokal położony w budynku wielolokalowym, parterowym w dość dobrym stanie technicznym, na działce nr 562/12, o powierzchni 1342m2. Według stadium zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Dojazd do budynku z drogi głównej.   


Suma oszacowania wynosi 206 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  154 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 531/12")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis|
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Szewska

data dodania: 2014-03-06

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowy w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51  odbędzie się

pierwsza licytacja 

nieruchomości stanowiącej działkę siedliskową nr 184, o pow. 1649 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi, położoną: ul. Szewska 21, 58-260 Bielawa, obręb: 04-Nowa Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze SW1D/00012509/7
Na działce znajdują się: czynna studnia, fundamenty pod szklarnię i altanę. Nieruchomość ma dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną, telekominikacyjne, antenowe. Działka ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalany, wybudowany w 1900 roku, jednorodzinny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej,  częściowo podpiwniczony, z jednym wejście oraz gankiem. Wyposażony w instalacje: elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacji satelitarnej, alarmową z monitoringiem, antenową.Ogrzewanie kominkowe oraz centralne zamontowane w 2008r. Powierzchnia zabudowy 157,66m2, kubatura budynku 1.036,10m3, pow. użytkowa pomieszczeń 221,60m2, pow. piwnic 21m2. Budynek gospodarczy, niemieszkalny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, brak klatki schodowej (wejście na piętro po drabinie). Powierzchnia zabudowy wnosi 73,40m2, kubatura 462,70m3, pow. użytkowa 116,60m2. Dwa budynki gospodarcze, niemieszkalne, jednokondygnacyjne,w zabudowach wonostojących. Powierzchnie zabudowy wnoszą 36,60m2 i 16,20m2, kubatury: 84,20m3 i 42,10m3, pow. użytkowe: 30,30m2 i 12,20m2. Budynek mniejszy nie widnieje w ewidencji budynków. W stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielawy działka położona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.


Suma oszacowania wynosi 267 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   200 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 760,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 350/11")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości położonych w Dzierżoniowie , ul. Andersa

data dodania: 2013-11-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że w dniu  28-11-2013r.  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:


 pierwsza licytacja nieruchomości


o godzinie 11:00 prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2093r. nieruchomości niezabudowanych, położonych w pobliżu ul. Generała Władysława Andersa 6 A i B, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 01 - Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  przysługujących dłużnikowi: MM DUAL Sp.z o.o. w Dzierżoniowie. Działki znajdują się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce przedmiotowe działki oznaczone są symbolem PP o przeznaczeniu " tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta". Dla działek była wydana 17.01.2012r. decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "realizacji obiektu handlowo - usługowego z uzupełniającą funkcją mieszkalną w zabudowie wolnostojącej
wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną". Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej; wjazd przez niezabudowane działki będące własnością Gminy Dzierżoniów i w użykowaniu wieczystym przez osoby prawne.


1) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 114/89 i 114/91, o łącznej powierzchni 1638m2, w części zagospodarowana: utwardzenie wykonane z płyt betonowych, ogrodzenie - ok. 100mb z siatki na słupkach stalowych, i ok 40mb murowane z pustaków Alfa, zamykana brama wjazdowa o długości 6mb. Na działce nr 114/89: punkt czerpania wody, dwie studzienki kanalizacji deszczowej i trzy pokrywy żeliwne kanalizacji sanitarnej. Kształt działek jest średnio korzystny: 114/89 - nieregularny czworokąt, 114/91 - nieregularny wielobok. Dostępne przyłącza infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz w części utwardzona droga dojazdowa. Nieruchomość przecina napowietrzna sieć alarmowa. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00049729/3. Istnieją rozbieżności między wpisami w kw, a stanem rzeczywistym.
Suma oszacowania wynosi 61 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  46 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 140,00zł.


2) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 114/96, o powierzchni 274m2, w części zagospodarowana: utwardzenie wykonane z płyt betonowych, ogrodzenie - z siatki z kątowników. Kształt działki jest średnio korzystny - nieregularny wielobok. Przedmiotowa nieruchomość miała pełnić funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej. Nieruchomość przecinają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i gazowa. Padto nieruchomość przecina napowietrzna sieć alarmowa. Nieruchomość obciążona prawem służebności drogi koniecznej o wartości 3300zł. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00047738/5. Istnieją rozbieżności między wpisami w kw, a stanem rzeczywistym.
Suma oszacowania wynosi 7400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  5 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 740,00zł.

 

o godzinie 11:30 prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2093r. i prawa własności budynku położonego:  ul. Generała Władysława Andersa 6 B, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 01 - Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługującego dłużnikowi: Marvel Dachsystem sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nieruchomość stanowią działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 114/90 i 114//93, o łącznej powierzchni 2.202m2, kształt działki: nr 114/90 - nieregularny wielobok, nr 114/93 - nieregularny czworokąt, w części zabudowane budynkiem magazynowym. Przedmiotowa nieruchomość jest ogrodzona. Budynek użytkowy - magazynowy posadowiony jest na działce gruntu nr 114/93, wybudowany w 2008 roku, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej, o pow. użyt. 221,50m2, kubatura 1 064,50m3. W budynku znajdują się dwa pawilony magazynowe o pow. 112,80m2 i 108,70m2 oraz WC. Dostęp do pomieszczeń przez bramy wjazdowe oraz przez wejście boczne, pomiędzy pawilonami wewnętrzne przejście. Pawilony wyposażone są w bramy podnoszone.  Instalacje w budynku: elektryczna oświetleniowa w części z czujnikami ruchu, ogrzewanie przenośnym piecem stalowym na paliwo stałe. Działki znajdują się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce przedmiotowe działki oznaczone są symbolem PP o przeznaczeniu " tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta".  Przedmiotowe działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej; wjazd przez niezabudowane działki będące własnością Gminy Dzierżoniów i w użytkowaniu wieczystym przez osoby prawne. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00043297/3.
Suma oszacowania wynosi 166 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 680,00zł.

 
Ceny zawierają podatek VAT.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium - licytacja nieruchomości kw 49729, kw 47738 lub kw 43297")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)