28-11-2017r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie, ul. Wodna 3/2

data dodania: 2017-10-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 28-11-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 2265/10000 we wspólnych cześciach budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 26112, położonego: ul. Wodna 3/2, 58-260 Bielawa, obręb: 0002-Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045362/4. Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, wybudowanego w 1885 roku. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,24m2, składający się z pokoju o pow. 19,94m2, kuchni o pow. 11,00m2, łazienki z WC o pow. 4,30m2. Właściciel w ramach udziału w nieruchomości wspólnej korzysta z dwóch komórek lokatorskich usytuowanych w przyziemiu (o pow. 19,47m2) oraz na poddaszu budynku (o pow. 4,83m2). Instalacje wewnętrzne: elektryczna światła, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe - kominek. Budynek, w którym znajduje się lokal, posadowiony jest na działce gruntu nr 137/3, która wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy znajduje się w "obszarze usług centrotwórczych".
Suma oszacowania wynosi 39 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
23-11-2017r - Licytacja nieruchomości w Jaźwinie

data dodania: 2017-10-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 23-11-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej, działki nr 1545/4, o pow. 0,3002 ha (3002m2), położonej w obrębie 01 - Jaźwina, gmina Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00044689/5, własność dłużnika. W dziale I-SP księgi wieczystej wpis prawa związanego z własnością: bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1545/4, polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz poprowadzenia mediów przez działkę nr 1545/5 (objętą kw SW1D/00044690/5) wzdłuż granicy z działką nr 865/2.

Kształt działki korzystny - zbliżony do czworoboku, o dość płaskiej rzeźbie terenu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowo - wschodnim. Dostępność komunikacyjna słaba, droga dojazdowa nieutwardzona, z drogi asfaltowej Jaźwina - Boleścin przez drogę gruntową nr 1371, następnie przez drogę nr 1370 oraz działkę nr 1545/5, wzdłuż granicy z dz. nr 865/2. Działka przeznaczona na cele rolne z możliwością zabudowy zagrodowej, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie działek rolnych. Teren działki słabo zagospodarowany, w całości porośnięty trawą i chwastami, w części podmokły. Nieruchomość nie jest wyposażona w przyłącza infrastruktury technicznej. Według ewidencji gruntów działka stanowi "łąki trwałe" (ŁIII). W MPZP Gminy Łagiewniki działka oznaczona symbolem 25.2RM - tereny rolne z możliwością zabudowy. Działka położona na terenie otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i w strefie ochrony zabytków archeologicznych.

Suma oszacowania wynosi 35 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
17.10.2017r. - Licytacja nieruchomości Bielawa, Os. XXV-Lecia PRL 27/9

data dodania: 2017-08-25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 17-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 58-260 Bielawa, Os. XXV-Lecia PRL 27/9, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie (Adres spółdzielni: 58-260 Bielawa, Os. Włókniarzy 1), dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego dłużniczce. Lokal mieszkalny, o powierzchni 33,90m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal posiada dostęp do balkonu. Wejście do lokalu z klatki schodowej na II piętrze budynku. Lokal w poniżej średnim stanie technicznym, o średniej funkcjonalności oraz o niskim standardzie wykończenia. Uprawniona korzysta z piwnicy. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą, gazową, domofonową. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt wielolokalowy (20 lokali mieszkalnych), jednoklatkowy, pięciu kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w latach 1975-1980. Budynek jest posadowiony na działce nr 119/9, która wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa znajduje się na terenie o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności.

Suma oszacowania wynosi 70 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Oglądanie nieruchomości wyznaczono na dzień 13.10.2017r, godz. 10:30
17.10.2017- Licytacja nieruchomości Piława Górna

data dodania: 2017-08-25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 17-10-2017r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w 624/10000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, położonej: 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 65/6, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022594/2, własność dłużnika. Lokal mieszkalny, o powierzchni 26,88m2, składający się z pokoju i kuchni. W księdze wieczystej powierzchnia wynosi 41,40m2 i została podana razem z powierzchnią pomieszczeń przynależnych tj. piwnicą i strychem. Lokal w dostatecznym stanie technicznym i znacznie gorszym wizualnie. W kuchni wygrodzono prowizorycznie niewielką łazienkę z wc. Lokal o niskim standardzie, jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną. W lokalu nie ma prądu i gazu- zdemontowane liczniki, ogrzewanie piecem kaflowym. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy, murowany w technologii tradycyjnej, wybudowany w 1880 roku, w dość dobrym stanie technicznym. Budynek jest posadowiony na działce nr 331, obręb Południe, teren ten w mpzp jest opisany jako teren zabudowy wielorodzinnej (A-18MW) i znajduje się w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Suma oszacowania wynosi 22 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 230,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Oglądanie nieruchomości wyznaczono na dzień 13.10.2017r, godz. 12:00
17.10.2017r - Licytacja nieruchomości, Bielawa, os. Włókniarzy 18d/28 - odwołana

data dodania: 2017-08-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 17-10-2017r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, nie odbędzie się

pierwsza licytacja

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, os. Włókniarzy 18 D/28.

 

Licytacja została odwołana.
Od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

data dodania: 2017-07-24
31.10.2017r. - Licytacja nieruchomości w Kiełczynie

data dodania: 2017-07-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Z-ca Maciej Kozak ogłasza, że dnia 31-10-2017r. o godz. 11:30, w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, działki nr 92/3, położonej: AM-1, obręb Kiełczyn, gm. Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00006156/2. W dziale III księgi wieczystej ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżenie dotyczy działki 48/3, która na podstawie Decyzji z dnia 09.12.1978 i 24.09.1979r. Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rolnictwa w Wałbrzychu w sprawie podjęcia postępowania wymiennego została poddana wymianie gruntów. Działka została przekazana w posiadanie SKR Uciechów. Działka o powierzchni 10005m2, płaska, o dość regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, sklasyfikowana w ewidencji gruntów głównie jako PsIII V oraz w mniejszej części jako PsIV, aktualnie użytkowana jako grunt orny. Działka znajduje się na pasie zabudowy kubaturowej wsi jednak nie bezpośrednio przy głównej drodze. Przy wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia energetyczna, a w drodze wodociąg. Dojazd do działki po nierównej drodze gruntowej. Działka leży na terenie, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego (wprowadzonym Uchwałą Nr XL/378/06 Rady Gminy Dzierżoniów z 13.10.2016r.), opisującym przeznaczenie tego obszaru jako terenu zabudowy zagrodowej ekstensywnej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach rolnych - RMe/MN10, oraz w niewielkiej części jako teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej średniej intensywności - RM/MN8.

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
09-05-2017r. - Licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie

data dodania: 2017-04-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 09-05-2017r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

pierwsza licytacja

praw wieczystego użytkowania działek położonych: AM-6, obręb Centrum, 58-200 Dzierżoniów, ul. Szkolna 3, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzony Uchwałą nr LII/344/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29.08.2014r, który opisuje ten obszar, jako teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych (8M/U). Własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w użytkowaniu wieczystym dłużnika. N/w działki tworzą funkcjonalno - gospodarczą całość i sprzedawane są łącznie, a stanowią:

- prawo wieczystego użytkowania do dnia 23.02.2095r, gruntu wraz z prawem własności zabudowy tj. budynku mieszkalno - użytkowego, w granicach działki nr 495/53, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022944/1. Działka o powierzchni 583m2, płaska, w znacznej części zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalno - użytkowym. Działka leży na terenie w pełni uzbrojonym, jest niezagospodarowana, od strony ul. Szkolnej ogrodzona. Dostęp do nieruchomości jest wygodny i odbywa się z ulicy Szkolnej, poprzez działkę nr 495/35 i 495/51. Budynek to obiekt jednopiętrowy, podpiwniczony o powierzchni użytkowej wszystkich kondygnacji 740,85m2 (piwnice 229,90m2, parter 250,75m2, piętro 260,20m2). Budynek murowany z cegły, wg ewidencji gruntów i budynków pochodzi z 1900r., o różnej wysokości poszczególnych kondygnacji i na każdej po kilkanaście pomieszczeń, o różnym stanie technicznym. Piwnice i parter w części użytkowane, piętro nie jest użytkowane, rozpoczęte są prace remontowe. Piwnice w budynku wysokie, z oknami od strony ul. Szkolnej. Stolarka okienna - PCV w dobrym stanie, stolarka drzwiowa w stanie gorszym (w części otworów drzwiowych brak drzwi). Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania z zasilaniem zewnętrznym (ZEC), na piętrze instalacje "zdekompletowane".

- prawo wieczystego użytkowania do dnia 23.02.2095r, gruntu w granicach działki nr 495/51, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022945/8. Działka o powierzchni 162m2, płaska, o kształcie zbliżonym do prostokąta, nie jest ogrodzona, użytkowana w części jako parking. Działka leży na terenie w pełni uzbrojonym, jest niezagospodarowana, nieco zaniedbana. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do działki odbywa się poprzez działkę nr 495/35.

- udział w wysokości 3000/10000 w prawie wieczystego użytkowania do dnia 12.02.2095r, gruntu w granicach działki nr 495/35, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00022850/5. W całości działka o powierzchni 987m2, płaska, o nieregularnym, podłużnym kształcie, nie jest ogrodzona, stanowi dostęp do drogi publicznej dla przyległych nieruchomości. Działka leży na terenie w pełni uzbrojonym, jest niezagospodarowana, nieco zaniedbana. Na działce znajdują się pozostałości utwardzenia z kostki granitowej. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia, które ze względu na komunikacyjny charakter działki, nie stanowią ograniczenia w korzystaniu
z niej.

Suma oszacowania w/w praw wynosi 542 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 406 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 54 220,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Oglądanie nieruchomości wyznaczono na dzień 04.05.2017r, godz. 10:00
09.05.2017r. - Licytacja nieruchomości w Gilowie

data dodania: 2017-04-03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2017r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, sala 200, odbędzie się:

 - o godz. 10.00 pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej mieszkaniowej wraz z udziałem w wysokości 47,52% w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości objętej kw nr 50793/2, położonej: Gilów nr 17B/1, działka nr 30/1, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00050794/9. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 133,30m2, składający się z trzynastu pomieszczeń: cztery pokoje, dwie kuchnie, dwie łazienki, wc, spiżarnia, dwa korytarze i wiatrołap. Lokal położony na parterze dwulokalowego budynku jednopiętrowego. Lokal w dobrym stanie technicznym (ze zużytymi elementami wykończeniowymi zwłaszcza w części obciążonej służebnością - dwa pokoje, kuchnia, łazienka i część korytarza o łącznej powierzchni 55m2), o podstawowym standardzie, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i c.o. Do lokalu przynależą piwnice o pow. 72m2. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt dwulokalowy, jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, położony na terenie, dla którego nie obowiązuje mpzp, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren osadnictwa wiejskiego. Posadowiony na działce o pow. 191m2, wydzielonej po obrysie budynku co powoduje, że dostęp do lokalu odbywa się po działce nr 30/3. Lokal obciążony prawem dożywotniej bezpłatnej służebności. Wartość tego prawa wynosi 12 271,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 179 088,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 316,00zł. Wartość mieszkania po uwzględnieniu prawa dożywotniej służebności wynosi 166 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 908,80zł.

 

- o godz. 10.10 pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 30/3, o pow. 1043 m2, położoną: Gilów, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00050795/6. Działka o mało regularnym kształcie, nieco odsunięta od głównej drogi, zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym, teren nie w pełni uzbrojony - brak kanalizacji i gazu. Działka zagospodarowana, w części ogrodzona, dostęp i dojazd do działki po drodze gruntowej - działka stanowi jedyny dostęp do lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 17B. Budynek garażowo-gospodarczy, parterowy, bez tynków, pokryty płytami azbestowymi, wg biegłego budynek nie przedstawia wartości. Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje mpzp, wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren osadnictwa wiejskiego.

Suma oszacowania wynosi 33 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 320,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
03.03.2017r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2017-02-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że: dnia 03-03-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

pierwsza licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Osiedle Włókniarzy 18 A/29, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00045848/5, przysługującego dłużniczce. Lokal o pow. użytkowej 34,60 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. 17,80m2 z dostępem do loggii, pokoju o pow. 6,00m2, łazienki z WC o pow. 2,80m2 oraz przedpokoju. Położony na IV piętrze budynku wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1967 roku, posadowionym na działce gruntu nr 335, o pow. 9.476 m2, na obszarze dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa - nieczynna, sieć kablowa - internetowa, domofonowa, ogrzewanie lokalu centralne. Ogólny stan techniczny lokalu średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.

Suma oszacowania wynosi 70 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 070,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 02-03-2017r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
21.02.2017r. - Licytacja nieruchomości w Jaźwinie

data dodania: 2016-12-21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 21-02-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej, działki nr 1545/4, o pow. 0,3002 ha (3002m2), położonej w obrębie 01 - Jaźwina, gmina Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00044689/5. W dziale I-SP księgi wieczystej wpis prawa związanego z własnością: bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1545/4, polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz poprowadzenia mediów przez działkę nr 1545/5 (objętą kw SW1D/00044690/5) wzdłuż granicy z działką nr 865/2. Kształt działki korzystny - zbliżony do czworoboku, o dość płaskiej rzeźbie terenu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowo - wschodnim. Dostępność komunikacyjna słaba, droga dojazdowa nieutwardzona, z drogi asfaltowej Jaźwina - Boleścin przez drogę gruntową nr 1371, następnie przez drogę nr 1370 oraz działkę nr 1545/5, wzdłuż granicy z dz. nr 865/2. Działka przeznaczona na cele rolne z możliwością zabudowy zagrodowej, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie działek rolnych. Teren działki słabo zagospodarowany, w całości porośnięty trawą i chwastami, w części podmokły. Nieruchomość nie jest wyposażona w przyłącza infrastruktury technicznej. Według ewidencji gruntów działka stanowi "łąki trwałe" (ŁIII). W MPZP Gminy Łagiewniki działka oznaczona symbolem 25.2RM - tereny rolne z możliwością zabudowy. Działka położona na terenie otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i w strefie ochrony zabytków archeologicznych.

Suma oszacowania wynosi 35 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
31.01.2017r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-12-21

Licytacja odwołana.
27.01.2017r. - Licytacja nieruchomości w Łagiewnikach

data dodania: 2016-12-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 27-01-2017r. o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 5,43% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, położony 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 22/8, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00036965/5, stanowiącego na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej własność dłużników. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,69m2, położony na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym, wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną (ciepła woda z bojlera), elektryczna i gazu, ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni węglowej. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, posadowiony na działce nr 185/32, o pow. 3846m2. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 400,00zł Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 26-01-2017r. do godz. 12.00.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
14.12.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-11-10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 14-12-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

mająca na celu zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej działki nr 765/2 - o pow. 165m2, i 774/4 - o pow. 221m2, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położone: ul. Szpakowa 18a, Obręb Południe, 58-260 Bielawa, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00039886/8. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 2005 - 2007. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 194,7m2, pow. użytkowa garażu 45,4m2. Budynek o bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe, ciepła woda z podgrzewacza gazowego przepływowego, elektryczną oświetleniową, kominek oraz instalację centralnego odkurzacza. Działka nr 765/2 częściowo ogrodzona, od strony ulicy ogrodzeniem stalowym na słupkach stalowych. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, działki zagospodarowane zielenią przydomową. Teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna. Działki leżą na terenie, który wg stadium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy jest opisany jako teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 626 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 417 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 62 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 13.12.2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
14.12.2016r. - Licytacja nieruchomości w Kiełczynie

data dodania: 2016-11-09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 14-12-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr: 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 208, AM-1, niezabudowane, o łącznej powierzchni 13 318 m2, położone w woj. dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie Dzierżoniów, obrębie Kiełczyn, Kiełczyn nr 5,własność dłużniczki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00006139/7. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych - drogi powiatowej nr 3009 D, stanowiącej dz.ew. nr 85 oraz drogi gminnej, stanowiącej dz.ew. nr 194. Wzdłuż granicy działki ew. nr 173/5 biegną sieci infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Suma oszacowania wynosi 438 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 066,67zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 810,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 13.12.2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
24.11.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-10-13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-11-2016r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 58-260 Bielawa, Osiedle Włókniarzy 5/12, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, przysługującego dłużnikowi. Lokal o pow. użytkowej 39,76 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na III piętrze budynku wielorodzinnego, wieloklatkowego, czteropiętrowego. Budynek posadowiony na działce gruntu nr 388, o pow 4.995 m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Ogólny stan techniczny lokalu średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.

Suma oszacowania wynosi 63 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 390,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 23-11-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Oględziny nieruchomości: 21-11-2016, godz. 14:00


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
08.11.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2016-09-20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 08-11-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

udziału w wysokości 1/4 niewydzielonej części nieruchomości, przysługującej dłużnikowi, w całości stanowiącej działki nr 682 i 709, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami niemieszkalnymi o charakterze gospodarczym, położonej ul. Brzegowa 135, obręb Dolny, 58-200 Dzierżoniów, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00007145/9. Działki o łącznej powierzchni 5074m2. Działka nr 682 w części ogrodzona, w części zaniedbana, dostęp do posesji bezpośrednio z ulicy, działka położona na terenie, który wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opisany jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z dobudówką i siedmioma budynkami niemieszkalnymi. Budynek mieszkalny to dość duży murowany obiekt jednopiętrowy sprzed 1945r, o pow. użytkowej z dobudówką 295,40m2, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazu, mieszkania mają oddzielne instalacje c.o. Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym z mocno zużytą wyprawą elewacyjną. Budynek mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, zamieszkały przez trzy rodziny w odrębnych mieszkaniach. Do budynku dostawiona parterowa dobudówka mieszkalna. Budynki gospodarcze oznaczone na mapie ewidencyjnej jako 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, o łącznej powierzchni użytkowej 693,40m2, budynki 8g i 9g usytuowane w części mieszkalnej, o łącznej pow. zabudowy 280,00m2. Działka nr 709 to niewielki obszar w kształcie trójkąta, w ewidencji gruntów sklasyfikowany jako PsIV, zlokalizowana na terenie, który wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opisany jako teren drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową. W ramach udziału dłużnik zajmuje jeden lokal mieszkalny o pow. ok. 80m2 oraz budynki gospodarcze nr 3g, 4g, 5g i 6g.

Suma oszacowania wynosi 122 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 250,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
21.10.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie os. Włókniarzy 18A/29

data dodania: 2016-09-19

Licytacja odwołana.
18.10.2016r. - Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

data dodania: 2016-09-08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 18-10-2016r., o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 651, położoną: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, obręb Centrum, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00025080/7, własność dłużnika. Działka o pow. 296m2, całkowicie zabudowana budynkiem handlowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 53m2. Budynek handlowy dwupiętrowy w tym poddasze użytkowe, podpiwniczony, o pow. użytkowej 636,48m2, w dość dobrym stanie technicznym, z bardzo dobrą dostępnością, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany piecami elektrycznymi. Piwnica o pow. 87,50m2. Teren w pełni uzbrojony, w atrakcyjnej strefie rynku, dla tego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową.

Suma oszacowania wynosi 730 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 486 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 73 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 17-10-2016r. do godz. 12.00. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.

Nieruchomość można oglądać 15.09.2016r. o godz. 10.30
29.06.2016r. - Licytacja nieruchomości w Bielawie

data dodania: 2016-05-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 29-06-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 200, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 1,38% wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania terenu objętych KW nr 29076, położony: ul. Piastowska 18/305, obręb Fabryczna, 58-260 Bielawa, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00030977/0, własność dłużnika. Lokal o pow. użytkowej 55,36m2, położony na III piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Pomieszczenia są w przeciętnym stanie, a niektóre elementy wykończeniowe nie przystają do dzisiejszych standardów (posadzki). Lokal o podstawowym standardzie jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną; lokal ogrzewany przenośnymi piecykami elektrycznymi. Budynek, w którymi mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy w dostatecznym stanie technicznym, obiekt poprzemysłowy (w częściach wspólnych okna stalowe jednoszybowe), położony w atrakcyjnej strefie miasta, na działce nr 97/1, o pow. 2504m2, która wg studium jest położona na terenie usług centrotwórczych i jest zabudowana kilkoma budynkami mieszkalno-użytkowymi.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 000,00zł

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, w terminie do dnia 28-06-2016r. do godz. 12.00.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
15.06.2016r. - Licytacja udziału w nieruchomości polożonej w Bielawie

data dodania: 2016-05-10

Licytacja odwołana.
20.11.2015r. - Druga licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie - odwołana

data dodania: 2015-10-20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 20-11-2015r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się:
druga licytacja
nieruchomości położonej:  ul.  Bat. Chłopskich, budynek nr 7 "B", obręb Przedmieście, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00020620/0, własność: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEDEON" M. Socha, W. Rutkowski - spółka jawna. Nieruchomość stanowi lokal niemieszkalny, o pow. 214,20m2, wraz z udziałem 25,67% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05.03.2098r.gruntu w granicach działek nr 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Lokal położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego, składa się z ośmiu pomieszczeń i klatki schodowej oraz strychu.  Lokal o charakterze handlowo biurowym, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z kotłowni elektrycznej, oraz na parterze kominek z rozprowadzeniem ciepła na piętro. Dojazd bez ograniczeń, dostęp z ulicy i przez wewnętrzne podwórko. Budynek, w którym mieści się lokal to jeden z zespołów budynków: mieszkalnego i użytkowych, w kształcie litery L, jest to obiekt jednopiętrowy w dość dobrym stanie technicznym, położonym na działce nr 46/10. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności  (MS), brak miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   268 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 200,00zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)