Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Wolności 22-24

data dodania: 2014-04-23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2014r. o godz. 12:15 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie,ul. Świdnicka 51,  odbędzie się 

druga licytacja

położonej: ul. Wolności 22-24, 58-260 Bielawa,  obręb: 02- Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie

Prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 05-12-2089 roku oraz prawo własności budynku przemysłowego, położonego w całości na działce geod. nr 293/7, o pow. 361m2. Budynek wybudowany w 1880 roku, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, w części podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy: 360,80m2, kubatura budynku: 3208,50m3, pow. użytkowa pomieszczeń: 571,40m2. Instalacje: energetyczna, wodociągowai kanalizacji sanitarnej są zdewastowane i nieczynne. W budynku znajdują się dwadzieścia trzy pomieszczenia użytkowe  o bardzo niskim standardzie wykończenia i wyposażenia, wejście od strony wschodniej i zachodniej. Nieruchomość nie ma prawnego dostępu do drogi publicznej. Teren, na którym posadowiona jest przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest ogrodzony, dozorowany i zamykany. Działka nr 293/7 znajduje się na obszarze, na którym brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem "Stadium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy" przedmiotowa działka leży na terenie "UC"o przeznaczeniu: usługi centrotwórcze. Dla nieruchomości Sąd  Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045260/9. 

Suma oszacowania wynosi 49 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 1689/10")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminuz komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja lokalu mieszkalnego - Dzierżoniów, ul. Bohaterów Getta

data dodania: 2014-04-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-04-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali 205 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 27,20m2, położonej: 58-200 Dzierżoniów ul.Bohaterów Getta 3/5, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, wraz z udziałem 3,88% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 12746. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00031305/6. Istnieją rozbieżności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym. W lokalu znajdują się: pokój-2szt., kuchnia-1szt., przedpokój-1szt., łazienka z WC-1szt.
Lokal mieszkalny jest usytuowany na II piętrze budynku wieloklatkowego o przeznaczeniu mieszkalno-użytkowym, posadowionym na nieruchomości gruntowej o nr ewid.: 239. Wejście do lokalu z korytarza klatki schodowej. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych, właściciel w ramach udziału w nieruchomości wspólnej korzysta z komórki lokatorskiej usytuowanej w piwnicy o pow. ok. 1,70m2. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową (stan awaryjny), wodociągową, kanalizacyjną, gazową, domofonową oraz w centralne ogrzewanie.
Suma oszacowania wynosi 59 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 325,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 910,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  W tytule przelewu należy podać nr Km 870/13.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW SW1D/00022001/9 i SW1D/00022002/6

data dodania: 2014-04-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak  ogłasza, że dnia 25-04-2014r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  202, odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości  

położonych: Nowa Wieś Niemczańska nr 38/4, obręb: 0006-Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie

1) lokal mieszkalny wraz z udziałem 7,49% w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz prawie użytkowania terenu objętego kw 19902, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który posadowiony jest na działce gruntu nr 68/8, o pow. 168 m2, wybudowanym w 1974r. Lokal o pow. użytkowej 27 m2, usytułowany na I piętrze budynku, z wejściem z korytarza klatki schodowej, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego w poziomie piwnicy o pow. 4,6m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00022001/9. Nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniego i bezpłatnego zamieszkiwania w lokalu mieszkanym - prawo nie jest ujawnione w księdze wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 56 101,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     37 400,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 610,10zł.
Wartość lokalu mieszkalnego jako przedmiotu prawa odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej po uwzględnieniu prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu wynosi 31 278zł. Wartość tego prawa wynosi 24 823zł.

2) budynek gospodarczy położony na działce nr 68/62, wybudowany w roku 1974, w zabudowie zespolonej, o pow.21m2. Budynek parterowy, murowany, z dachem płaskim papowym, do kapitalnego remontu, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00022002/6.
Suma oszacowania wynosi 2 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     1 416,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 213zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt Km 336/10")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja lokalu mieszkalnego - Bielawa, ul. Wolności

data dodania: 2014-04-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 24-04-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 4,31% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych KW 25962, położony: ul. Wolności 118/8, 58-260 Bielawa, obręb: Północ, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044210/7. Lokal mieści się w budynku wielolokalowym o funkcji mieszkalno - użytkowej, położonym na działce gruntu nr 697/7, o pow. 1477m2. Budynek wybudowany w 1910 roku.
Lokal o pow. użytkowej 33,64m2, usytuowany  na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi (o pow. 5,50 i 16,70m2), kuchni (o pow. 8,84m2) i łazienki z wc (o pow. 2,60m2). Wejście do lokalu przez wspólny przedpokój z lokalem nr 8 - część wspólna nieruchomości - o pow. użytkowej 4,20m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, gazową, sygnalizacyjną. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Właściciel w ramach udziału użytkuje komórkę gospodarczą, o pow. ok.3,70 m2, usytuowaną w budynku gospodarczym na podwórzu.


Suma oszacowania wynosi 33 400,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 340,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
( w tytule przelewu należy wpisać "wadium - licytacja w spr. km  302/13")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Piława Dolna

data dodania: 2014-03-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 11-04-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 58-241 Piława Dolna, ul. Błotnista 12/7, obręb: 0011 Piława Dolna, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, wraz z udziałem w 3,86% we wspólnych cześciach budynku i prawie własności działki objętych kw nr 39294. Lokal mieści się w XIXw. budynku pałacowym, podpiwiczonym w zabudowie wolnostojącej, który osadowiony jest na działce gruntu nr 1186/27, o pow 817m2. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 20,93 m2, położony na II piętrze. Wejście z korytarza klatki schodowej. Składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC oraz przedpokoju. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazu i ogrzewania brak. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 24,36m2. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla lokalu księgę wieczystą o numerze SW1D/00048933/9.


Suma oszacowania wynosi 25 740,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 160,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 574,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt Km 1056/10")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Sienice

data dodania: 2014-03-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 15-04-2014r. o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 202, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

położonej we wsi Sienice, nr domu 50A, gmina Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Nieruchomość to nieutwardzona działka gruntu nr 317/1, o pow. 4.900m2, zabudowana  budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym i budynkiem garażu w budowie, z nasadzeniami: krzewami, drzewami ozdobnymi i owocowymi oraz w części niezabudowanej na powierzchni ok. 3.000m2 użytkowanej rolniczo. Obszar pomiędzy budynkami zamknięty jest murem z kamienia łamanego. Powierzchnia części zabudowanej i w części ogrodzonej wynosi ok. 1900m2 . Działkę przecina napowietrzna linia energetyczna, w drodze gruntowej znajduje się sieć wodociągowa. Budynek mieszkalny posadowiony jest w południowo - zachodniej części działki. Budowę rozpoczęto w 2003r. - nie ma zapisu o ukończeniu.
Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy 94,32m2 + 54,67 m2  garaż; kubatura budynku- 734,70m3; pow. użytkowa pomieszczeń - 161,81m2 ( w tym na parterze 75,18m2, na I piętrze 42,95m2, garaż 43,68m2). Nieruchomość wyposażona w  przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne: sanitarne - przyłączone do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.


Suma oszacowania wynosi 295 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
tj. 29 500,00zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
 (w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt KM 1865/11")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Łagiewniki

data dodania: 2014-03-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 11-04-2014r.  o godz. 11:45
w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51,
w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

położonej: 55-061 Łagiewniki, ul. Nadrzeczna 21, obręb 0003 - Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, położony w budynku mieszkalnym, wielolokalowym w zabudowie półzwartej, który osadowiony jest na działce gruntu nr 912/7, o pow 383m2 wraz z udziałem 22% w nieruchomości wspólnej. Lokal położony na I piętrze, składa się z czterech pokoi (o pow. 11,25m2, 17,55m2 , 18,50m2 i 10,12m2 ), kuchni (o pow. 12,83m2), łazienki z WC (o pow. 8,10m2), przedpokoju (o pow. 4,74m2) oraz kotłowni (o pow. 1,61m2). Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa (z butli), ogrzewanie etażowe piecem umieszczonym w piwnicy, grzejniki płytowe.Uprawniona korzysta z pomieszczenia przynależnego w piwnicy o pow. 13,50m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00036923/9.


Suma oszacowania wynosi 103 670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 113,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 367,00zł 
w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt KM 2276/10")
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Żeromskiego

data dodania: 2014-03-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 01-04-2014r. o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  205, odbędzie się

 pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny wraz z udziałem w wysokości 28% w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 562/12, położony: ul. Żeromskiego 34 D, 58-260 Bielawa, obręb: Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00037508/1. Lokal ma 135,61m2 powierzchni użytkowej, składa się z dziesięciu pomieszczeń (o powierzchniach: 73,30; 6,22; 4,21; 1,68; 1,07; 27,96; 7,84; 4,08; 6,15 i 2,10m2, wysokość 3,10 - 3,15m), nie ma pomieszczeń przynależnych. Wyposażony w instalacje: elektryczną i wodno - kanalizacyjną, oraz tymczasowo zmontowaną instalację c.o. zasilaną z przyłącza ciepłowniczego doprowadzonego do lokalu. Lokal położony w budynku wielolokalowym, parterowym w dość dobrym stanie technicznym, na działce nr 562/12, o powierzchni 1342m2. Według stadium zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Dojazd do budynku z drogi głównej.   


Suma oszacowania wynosi 206 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  154 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 531/12")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis|
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Szewska

data dodania: 2014-03-06

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowy w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51  odbędzie się

pierwsza licytacja 

nieruchomości stanowiącej działkę siedliskową nr 184, o pow. 1649 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi, położoną: ul. Szewska 21, 58-260 Bielawa, obręb: 04-Nowa Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla której  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze SW1D/00012509/7
Na działce znajdują się: czynna studnia, fundamenty pod szklarnię i altanę. Nieruchomość ma dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną, telekominikacyjne, antenowe. Działka ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalany, wybudowany w 1900 roku, jednorodzinny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej,  częściowo podpiwniczony, z jednym wejście oraz gankiem. Wyposażony w instalacje: elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacji satelitarnej, alarmową z monitoringiem, antenową.Ogrzewanie kominkowe oraz centralne zamontowane w 2008r. Powierzchnia zabudowy 157,66m2, kubatura budynku 1.036,10m3, pow. użytkowa pomieszczeń 221,60m2, pow. piwnic 21m2. Budynek gospodarczy, niemieszkalny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, brak klatki schodowej (wejście na piętro po drabinie). Powierzchnia zabudowy wnosi 73,40m2, kubatura 462,70m3, pow. użytkowa 116,60m2. Dwa budynki gospodarcze, niemieszkalne, jednokondygnacyjne,w zabudowach wonostojących. Powierzchnie zabudowy wnoszą 36,60m2 i 16,20m2, kubatury: 84,20m3 i 42,10m3, pow. użytkowe: 30,30m2 i 12,20m2. Budynek mniejszy nie widnieje w ewidencji budynków. W stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielawy działka położona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.


Suma oszacowania wynosi 267 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   200 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 760,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 350/11")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Druga licytacja nieruchomości w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego

data dodania: 2014-03-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2014r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, w sali nr  205 odbędzie się

druga licytacja

lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 13,39% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 19746/9, położonym: ul. Krasickiego 53/6, 58-200 Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, mieszczącego się w budynku mieszkalnym, posadowionym na działce gruntu nr 652/17, o pow. 255m2 wybudowanym w 1907roku, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, jednoklatkowym, w zabudowie półzwartej. Lokal o pow. użytkowej 65,77 m2, usytuowany  na I piętrze budynku, z wejściem z  korytarza klatki schodowej, składa się z dwóch pokoi (pow. 27,96 i 18,95m2), kuchni (pow. 12,8m2), spiżarki (pow. 6,06m2). Łazienki brak, pomieszczenie wc na półpięrze do użytku wspólnego z siąsiadami.  Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie indywidualne - piece w pokojach, kuchnia bez ogrzewania. Lokal obciążony jest prawem bezpłatnej, dożywotniej służebności. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00044630/7.


Suma oszacowania wynosi 68 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 666,67zł.
Wartość mieszkania po uwzględnieniu prawa dożywotniej służebności wyniosi 45 933,00 zł. Wartość tego prawa wynosi 22 567,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 850,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  ( w tytule przelewu należy wpisać "wadium - licytacja w spr. km  346/13")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w   kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Opis dostępny jest również na stronach internetowych:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych  informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Druga licytacja nieruchomości - Bielawa, ul. Ostroszowicka

data dodania: 2014-02-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 19-03-2014r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  200, odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

położonej: 58-260 Bielawa, ul. Ostroszowicka 8 A, obręb: 0004 - Nowa Bielawa, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona na działkach nr 19 i 20, o łącznej powierzchni 1 165m2.
Działka o numerze ewid. 19, o powierzchni 395 m2 zabudowana 1-kondygnacyjnym budynkiem użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, o pow. użytkowej 113,44m2, o przeznaczeniu magazynowym z pomieszczeniem biurowym. Działka o numerze ewidencyjnym 20, o powierzchni 770 m2 zabudowana trzema budynkami: budynkiem garażu w zabudowie wolnostojącej, 1-kondygnacyjnym, o pow. uż. 33,30 m2; budynkiem użytkowym (warsztatowym), 2-kondygnacyjnym, z podpiwniczeniem, w zabudowie wolnostojącej, o pow. uż. 146,63 m2 (+ 68,98m2 pow. piwnic); budynkiem mieszkalno - użytkowym (piwnica: kotłownia i dwie komórki gospodarcze; parter: sala sprzedaży, magazym, biuro i pomieszczenie sanitarne; piętro: część mieszkalna z 5 pokojami, kuchnią, łazienką; poddasze: pomieszczenia gospodarcze), w zabudowie wolnostojącej, o pow. uż. 287,27 m2 (+ 81,96m2 pow. piwnic i poddasza). Działki w pełni ogrodzone. 
Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00011180/7.
Suma oszacowania wynosi 781 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 521 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 78 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt KM 740/11")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Nowa Wieś Niemczańska

data dodania: 2014-02-26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 14-03-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiących działki gruntów w wieczystym użytkowaniu do 05-12- 2089r, położonych: ul. Niemczańska 7 A, Nowa Wieś Niemczańska, 58-231 Przerzeczyn Zdrój, gmina Niemcza, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,      

o godz. 12:00 - działka nr 48/2, zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwoma dobudowanymi do niego budynkami gospodarczymi i jednym gospodarczym wolnostojącym.
Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe), o powierzchni  użytkowej 129,38m2 (parter – 77,64m2; poddasze – 51,72m2), pow. zabudowy - 93,60m2. Na parterze dziesięć pomieszczeń w większości przechodnich, na piętrze siedem pomieszczeń. Budynek nie jest przyłączony do sieci kanalizacyjnej, ma przyłącze gazowe i energetyczne, ogrzewanie kominkiem. Do budynku od strony południowej dobudowane dwa budynki gospodarcze o powierzchni  zabudowy 38,90m2 i 36,90m2, w bardzo złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki. Trzeci budynek gospodarczy o pow. zabudowy 29,60m2, również nadający się do rozbiórki. Działka o powierzchni 1236m2, o regularnym kształcie, teren nie jest w pełni uzbrojony (brak przyłączenia do kanalizacji i wodociągu – woda ze studni) i przeciętnie zagospodarowany. Teren ogrodzony, ogrodzenie w części drewniane w części metalowe. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i sieć gazowa.  Dostęp bezpośredni z drogi krajowej nr 8. Działka leży na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemcza to teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00001158/1.
Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  85 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 o godz. 12:15 - działka nr 47/2, o powierzchni 2175m2, o regularnym kształcie, w rejestrze gruntów sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe (B), działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Teren nie jest w pełni uzbrojony (brak wodociągu i bezpośredniego dostępu do kanalizacji), na działce znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej oraz studnia. Przez działkę biegnie sieć gazu przewodowego. Teren zakrzaczony z pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew liściastych, nieogrodzony. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  SW1D/00023764/2.
Suma oszacowania wynosi 48 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   36 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001

(w tytule przelewu należy wpisać "wadium - licytacja w spr. Km 1342/12")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości - Dzierżoniów

data dodania: 2014-01-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 28-02-2014r. o godz. 10:45  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego grunu do dnia 25.05.2041 roku oraz prawo własności: budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych i hali magazynowej, położonych: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 2, obręb 01- Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00016618/2. Nieruchomość gruntowa stanowi działki geodezyjne o numerach ewid.: 47/1, 47/2 i 47/4 o łącznej powierzchni 2 476m2. Działka nr 47/1 o pow. 542m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, wybudowanym ok. 1880 roku, o pow. zabudowy 260,50m2 i pow. użytkowej pomieszczeń 193,90m2, w części podpiwniczonym, z poddaszem w części użytkowym oraz dobudówką gospodarczą. Działka w części utwardzona i ogrodzona. Działka nr 47/2 o pow. 1525m2 zabudowana budynkiem hali magazynowej, wybudowanym w 1960 roku, jednokondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 227,90m2 i pow. użytkowej 211,20m2, nie posiadającym instalacji, działka w części utwardzona i ogrodzona.
Działka nr 47/4 o pow. 409m2 zabudowana w części budynkiem gospodarczym, o pow. zabudowy 9,30m2 - kwalifikującym się do rozbiórki. Działka nie jest utwardzona, w części ogrodzona siatką na słupkach stalowych.
Dojazd bezpośredni na nieruchomość przez bramę wjazdową przy budynku mieszkalnym. Dostępne przyłącza: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjne.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów obecnie nie obowiązuje. W uchwalonym Studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów przedmiotowe działki posiadają zapis: MS - teren zabudowy mieszkaniowej i uslugowej średniej intensywości. Budynki znajdują się z strefie B ochrony konserwatorskiej. 


Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt km 258/13")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Pierwsza licytacja nieruchomości położonych w Dzierżoniowie , ul. Andersa

data dodania: 2013-11-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że w dniu  28-11-2013r.  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr  203, odbędzie się:


 pierwsza licytacja nieruchomości


o godzinie 11:00 prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2093r. nieruchomości niezabudowanych, położonych w pobliżu ul. Generała Władysława Andersa 6 A i B, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 01 - Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,  przysługujących dłużnikowi: MM DUAL Sp.z o.o. w Dzierżoniowie. Działki znajdują się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce przedmiotowe działki oznaczone są symbolem PP o przeznaczeniu " tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta". Dla działek była wydana 17.01.2012r. decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "realizacji obiektu handlowo - usługowego z uzupełniającą funkcją mieszkalną w zabudowie wolnostojącej
wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną". Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej; wjazd przez niezabudowane działki będące własnością Gminy Dzierżoniów i w użykowaniu wieczystym przez osoby prawne.


1) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 114/89 i 114/91, o łącznej powierzchni 1638m2, w części zagospodarowana: utwardzenie wykonane z płyt betonowych, ogrodzenie - ok. 100mb z siatki na słupkach stalowych, i ok 40mb murowane z pustaków Alfa, zamykana brama wjazdowa o długości 6mb. Na działce nr 114/89: punkt czerpania wody, dwie studzienki kanalizacji deszczowej i trzy pokrywy żeliwne kanalizacji sanitarnej. Kształt działek jest średnio korzystny: 114/89 - nieregularny czworokąt, 114/91 - nieregularny wielobok. Dostępne przyłącza infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz w części utwardzona droga dojazdowa. Nieruchomość przecina napowietrzna sieć alarmowa. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00049729/3. Istnieją rozbieżności między wpisami w kw, a stanem rzeczywistym.
Suma oszacowania wynosi 61 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  46 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 140,00zł.


2) Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 114/96, o powierzchni 274m2, w części zagospodarowana: utwardzenie wykonane z płyt betonowych, ogrodzenie - z siatki z kątowników. Kształt działki jest średnio korzystny - nieregularny wielobok. Przedmiotowa nieruchomość miała pełnić funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej. Nieruchomość przecinają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i gazowa. Padto nieruchomość przecina napowietrzna sieć alarmowa. Nieruchomość obciążona prawem służebności drogi koniecznej o wartości 3300zł. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00047738/5. Istnieją rozbieżności między wpisami w kw, a stanem rzeczywistym.
Suma oszacowania wynosi 7400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  5 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 740,00zł.

 

o godzinie 11:30 prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2093r. i prawa własności budynku położonego:  ul. Generała Władysława Andersa 6 B, 58-200 Dzierżoniów, obręb: 01 - Przedmieście, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, przysługującego dłużnikowi: Marvel Dachsystem sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nieruchomość stanowią działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 114/90 i 114//93, o łącznej powierzchni 2.202m2, kształt działki: nr 114/90 - nieregularny wielobok, nr 114/93 - nieregularny czworokąt, w części zabudowane budynkiem magazynowym. Przedmiotowa nieruchomość jest ogrodzona. Budynek użytkowy - magazynowy posadowiony jest na działce gruntu nr 114/93, wybudowany w 2008 roku, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej, o pow. użyt. 221,50m2, kubatura 1 064,50m3. W budynku znajdują się dwa pawilony magazynowe o pow. 112,80m2 i 108,70m2 oraz WC. Dostęp do pomieszczeń przez bramy wjazdowe oraz przez wejście boczne, pomiędzy pawilonami wewnętrzne przejście. Pawilony wyposażone są w bramy podnoszone.  Instalacje w budynku: elektryczna oświetleniowa w części z czujnikami ruchu, ogrzewanie przenośnym piecem stalowym na paliwo stałe. Działki znajdują się na obszarze, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce przedmiotowe działki oznaczone są symbolem PP o przeznaczeniu " tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta".  Przedmiotowe działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej; wjazd przez niezabudowane działki będące własnością Gminy Dzierżoniów i w użytkowaniu wieczystym przez osoby prawne. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00043297/3.
Suma oszacowania wynosi 166 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 680,00zł.

 
Ceny zawierają podatek VAT.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium - licytacja nieruchomości kw 49729, kw 47738 lub kw 43297")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW SW1D/00022001/9 i SW1D/00022002/6

data dodania: 2013-10-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 25-11-2013r. o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 203, odbędzie się


 pierwsza licytacja nieruchomości 


 należących do dłużnika: Sławomira Poloczek, położonych: Nowa Wieś Niemczańska nr 38/4, obręb: 0006-Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie

1) lokal mieszkalny wraz z udziałem 7,49% w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz prawie użytkowania terenu objętego kw 19902, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który posadowiony jest na działce gruntu nr 68/8, o pow. 168 m2, wybudowanym w 1974r. Lokal o pow. użytkowej 27 m2, usytułowany na I piętrze budynku, z wejściem z korytarza klatki schodowej, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego w poziomie piwnicy o pow. 4,6m2. Wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00022001/9. Nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniego i bezpłatnego zamieszkiwania w lokalu mieszkanym - prawo nie jest ujawnione w księdze wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 56 101,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     42 075,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 610,10zł.
Wartość lokalu mieszkalnego jako przedmiotu prawa odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej po uwzględnieniu prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu wynosi 31 278zł. Wartość tego prawa wynosi 24 823zł.

2) budynek gospodarczy położony na działce nr 68/62, wybudowany w roku 1974, w zabudowie zespolonej, o pow.21m2. Budynek parterowy, murowany, z dachem płaskim papowym, do kapitalnego remontu, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1D/00022002/6.
Suma oszacowania wynosi 2 125,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1 593,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 213zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 (w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt Km 336/10")


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Licytacja nieruchomości nr kw SW1D/00045260/9

data dodania: 2013-10-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ogłasza, że dnia 04-11-2013r. o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51,  w sali nr  203, odbędzie się


pierwsza licytacja nieruchomości


położonej: ul. Wolności 22-24, 58-260 Bielawa,  obręb: 02- Południe, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie,
należącej  do dłużnika: Bogdana Maluszyckiego
Prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 05-12-2089 roku oraz prawo własności budynku przemysłowego, położonego w całości na działce geod. nr 293/7, o pow. 361m2. Budynek wybudowany w 1880 roku, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, w części podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy: 360,80m2, kubatura budynku: 3208,50m3, pow. użytkowa pomieszczeń: 571,40m2. Instalacje: energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej są zdewastowane i nieczynne. W budynku znajdują się dwadzieścia trzy pomieszczenia użytkowe  o bardzo niskim standardzie wykończenia i wyposażenia, wejście od strony wschodniej i zachodniej. Nieruchomość nie ma prawnego dostępu do drogi publicznej. Teren, na którym posadowiona jest przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest ogrodzony, dozorowany i zamykany. Działka nr 293/7 znajduje się na obszarze, na którym brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy" przedmiotowa działka leży na terenie "UC" o przeznaczeniu: usługi centrotwórcze.
Dla nieruchomości Sąd  Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00045260/9.

Suma oszacowania wynosi 49 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 900,00zł

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium sygn.akt KM 2236/11")

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (74) 831 51 95.
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)